Các văn bản về Pháp luật Lao động

Toàn bộ văn bản về Pháp luật Lao động. Giúp cho việc thuận tiện trong việc cập nhật và áp dụng văn bản về pháp luật lao động: Bộ luật Lao động; Nghị định, Thông tư, Thông tư liên tịch hướng dẫn.

Hiện nay đã có bộ luật lao động năm 2019 thay thế Bộ luật lao động 2012:

Xem » Các văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019

» Bộ luật Lao động 2019

TT

Loại văn bản

Số hiệu

Tiêu đề

Ngày có hiệu lực

1

Luật

10/2012/QH13

Bộ luật Lao động 2012

01/5/2013

2

Nghị định

41/2013/NĐ-CP

Hướng dẫn Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.

23/6/2013

3

44/2013/NĐ-CP

Hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

01/7/2013

4

45/2013/NĐ-CP

Hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

01/7/2013

5

46/2013/NĐ-CP

Hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động

01/7/2013

6

49/2013/NĐ-CP

Hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương

01/8/2016

7

55/2013/NĐ-CP

Hướng dẫn Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

15/7/2016

8

60/2013/NĐ-CP

Hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

15/8/2013

9

95/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

10/10/2013

10

196/2013/NĐ-CP

Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm

20/01/2014

11

03/2014/NĐ-CP

Hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm

15/3/2014

12

27/2014/NĐ-CP

Hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình

25/5/2014

13

52/2014/NĐ-CP

Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

15/7/2014

14

53/2014/NĐ-CP

Quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề quan hệ lao động

15/7/2014

15

73/2014/NĐ-CP

Sửa đổi Điều 29 Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

15/9/2014

16

75/2014/NĐ-CP

Hướng dẫn Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

15/9/2014

17

119/2014/NĐ-CP

Hướng dẫn Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo

01/02/2015

17

05/2015/NĐ-CP

Hướng dẫn Bộ luật Lao động

01/3/2015

19

53/2015/NĐ-CP

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

15/7/2015

20

61/2015/NĐ-CP

Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

01/9/2015

21

85/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

15/11/2015

22

88/2015/NĐ-CP

Sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

25/11/2015

23

11/2016/NĐ-CP

Hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

01/4/2016

24

Thông tư

24/2015/TT-BCT

Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển

01/10/2015

25

04/2014/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

15/4/2014

26

25/2013/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

05/12/2013

27

26/2013/TT-BLĐTBXH

Danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ

15/12/2013

28

27/2013/TT-BLĐTBXH

Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

15/12/2013

29

11/2013/TT-BLĐTBXH

Danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc

01/8/2013

30

10/2013/TT-BLĐTBXH

Danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

01/8/2013

31

14/2013/TT-BYT

Hướng dẫn khám sức khỏe

01/7/2013

32

Thông tư liên tịch

21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH

Sửa đổi Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp

15/8/2014

33

28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH

Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp

15/11/2013

» Tư vấn luật Lao động