Đưa tranh chấp ra trọng tài giải quyết được không?

Liệu các bên có thể đưa tranh chấp ra trọng tài giải quyết trong trường hợp không có thỏa thuận trọng tài không?

Theo Điều 5 – LTTTM 2010, các bên muốn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thì nhất định phải có thỏa thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
Muốn đưa tranh chấp ra trọng tài giải quyết thì trong thỏa thuận trọng tài phải nêu rõ việc các bên chọn trọng tài để giải quyết tranh chấp.
Lấy ví dụ về điều khoản trọng tài của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, bên cạnh Phường thương mại và công nghiệp Việt Nam (VIAC).
VIAC khuyến nghị các doanh nghiệp đưa điều khoản trọng tài theo mẫu sau đây vào hợp đồng thương mại:
“Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này”.