Mẫu đơn xin miễn án phí vụ án dân sự

Mẫu đơn xin miễn án phí vụ án dân sự. Nội dung trong của đơn xin miễn án phí do hoàn cảnh khó khăn bao gồm các thông tin về nguyên đơn, bị đơn dân sự, lý do xin miễn án phí và các thông tin liên quan đến vụ án:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–****—–

ĐƠN XIN MIỄN ÁN PHÍ

Kính gửi:

 

– TOÀ ÁN NHÂN DÂN ………………………………….

– UBND XÃ (PHƯỜNG)…………………………………..

Tôi là: ……………………………….. Sinh ngày: ……………………..

CMND số:………………………….. Ngày cấp:………………………. Nơi cấp:………………….

Nơi đăng ký HKTT: ……………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………..

Hiện tôi là………………………….. (nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) trong vụ kiện dân sự về việc……………………………………………………………….. giữa …………………………… với………… trú tại …………………………………………………………………………………………………………………

và đã được Toà án nhân dân……………………… nhận đơn khởi kiện.

Nay vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bản thân tôi ……………………………………………………………………… và không có khả năng nộp tiền án phí.

Vậy, tôi viết đơn này kính mong Quý toà xem xét  hoàn cảnh kinh tế và …………………………………của tôi và miễn, giảm tiền án phí cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……………..,  ngày ……..tháng……năm………….

Xác nhận của UBND xã (phường)……….:

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

» Các biểu mẫu dùng trong tố tụng Dân sự

» Luật sư tranh tụng các vụ án dân sự