Mẫu Đơn đề nghị miễn giảm phí thi hành án

Mẫu Đơn đề nghị miễn giảm phí thi hành án. Đơn đề nghị miễn, giảm phí thi hành án được ban hành kèm Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp.
Phí thi hành án là gì? Phí thi hành án là khoản tiền mà người được thi hành án phải nộp khi nhận được tiền, tài sản theo bản án, quyết định. (Điều 3 Luật Thi hành án dân sự 2008, sửa đổi bổ sung 2014).

Chi phí cưỡng chế thi hành án là các khoản chi phí do người phải thi hành án chịu để tổ chức cưỡng chế thi hành án, trừ trường hợp pháp luật quy định chi phí cưỡng chế thi hành án do người được thi hành án hoặc do ngân sách nhà nước chi trả.

Người có nghĩa vụ nộp phí thi hành án dân sự?
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 216/2016/TT-BTC, người có nghĩa vụ nộp phí thi hành án gồm:
– Người được thi hành án.
– Người được giao tiền, tài sản thi hành án phải nộp phí trong các vụ việc chia tài sản chung, chia thừa kế, chia tài sản trong ly hôn, vụ việc mà các bên vừa có quyền và nghĩa vụ.

Trong đó, trường hợp được miễn phí thi hành án dân sự gồm:
– Hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
– Thuộc diện neo đơn, tàn tật, ốm đau kéo dài có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
– Được xác minh chính xác chưa có điều kiện thi hành án

Trường hợp được giảm phí thi hành án dân sự gồm:
– Người có khó khăn về kinh tế thuộc chuẩn hộ nghèo được Ủy ban nhân dân xã xác nhận: giảm đến 80%
– Không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế khi xử lý tài sản: Giảm 30%
– Nếu phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cần huy động lực lượng: Giảm 20%

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc miễn, giảm phí thi hành án
Kính gửi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự…………………………………………………..
Họ và tên người đề nghị (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú):…………………………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………..
Họ và tên người được thi hành án ………………………………………………………………….
địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………
Họ và tên người phải thi hành án …………………………………………………………………..
địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………
1. Nội dung đề nghị miễm, giảm:…………………………………………………………………….
2. Căn cứ đề nghị miễn, giảm:…………………………………………………………………………
3. Các tài liệu kèm theo
– Quyết định thi hành án số ………………ngày  …tháng …..năm ……. của …………..
– Tài liệu có liên quan  ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………., ngày…. tháng…. năm 20………
Người đề nghị
 (Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

» Tư vấn thủ tục thi hành án dân sự

» Dịch vụ nhận ủy quyền thi hành án dân sự