Mẫu đơn đề nghị bồi thường đất đai theo Quyết định hoặc Bản án của Tòa án

Mẫu đơn đề nghị bồi thường đất đai theo Quyết định hoặc Bản án của Tòa án. Đơn đề nghị bồi thường đất đai là đơn được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có nghĩa vụ tiến hành việc bồi thường đất đai theo quy định của pháp luật trong trường hợp chủ thể này thực hiện hành vi làm phát sinh trách nhiệm bồi thường (như cơ quan nhà nước thu hồi đất, cá nhân hoặc tổ chức khác gây thiệt hại về đất,…)

Mẫu đơn đề nghị bồi thường đất đai theo Quyết định hoặc Bản án của Tòa án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

…………, ngày…. tháng…. năm 20…….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỒI THƯỜNG ĐẤT ĐAI
(V/v: Đề nghị tiến hành bồi thường đất đai theo Quyết định/Bản án số……. của…………………………..……..)

Kính gửi: CÔNG TY………………. (hoặc ÔNG/BÀ:……………………………………hoặc ỦY BAN NHÂN DÂN……………)
Địa chỉ:……………………………………………………………………………….…………………………

– Căn cứ Luật đất đai năm 2013;
– Căn cứ Quyết định/Bản án số:…………. của…………… ngày… tháng… năm…..;

Tôi tên là:……………………………………….……. Sinh năm:…………………………………..…..
Chứng minh nhân dân số:………………………..……….. cấp ngày……………..………….
Nơi cấp…………………………………………………………………………………………………….…………
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………..………………………..
Hiện đang cư trú tại:………………………………………………………..…………………………..
Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………….

(Nếu là tổ chức, trình bày nội dung thông tin như sau:

CÔNG TY:………………………………………………………………………………………………………..
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… Do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày… tháng… năm….…..
Trụ sở chính:……………………………………………………………………………………….…………
Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………..………………………..
Người đại diện theo pháp luật: Ông………………….……… Chức vụ:………………..
Chứng minh nhân dân số:………………………..……….. cấp ngày……………..………….
Nơi cấp…………………………………………………………………………………………………….…………
Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………….………..
Đại diện theo:…………………………………………………………………..…………………….……….)

Là: đối tượng được bồi thường đất theo Quyết định/Bản án số………… của………………. ngày… tháng… năm…… về việc………….. (ví dụ: tổ chức bồi thường đất đai khi thu hồi đất,…)

Tôi xin phép trình bày sự việc sau:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

(Trình bày về lý do được bồi thường về đất)

Căn cứ theo Quyết định/Bản án số………… của………………. ngày… tháng… năm…… về việc…………..:

“…” (Trích dẫn căn cứ để yêu cầu bồi thường)

Tôi nhận thấy, mình có quyền được UBND/Ông/Công ty/……………. bồi thường một số tiền là:………………. Do vậy, tôi  làm đơn này yêu cầu UBND/Ông/Công ty……….. tiến hành việc bồi thường theo đúng nội dung Quyết định/Bản án đã nêu trên chậm nhất là vào ngày…. tháng…. năm……

Trong trường hợp quá thời hạn nêu trên mà Quý cơ quan/Ông…………… không thực hiện nghĩa vụ, tôi xin phép được khiếu nại/khởi kiện/yêu cầu thi hành án… theo đúng quy định của pháp luật hiện nay.

Tôi xin cam đoan những gì nêu trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có))

» Tư vấn thủ tục khiếu nại, khởi kiện bồi thường giải phóng mặt bằng

» Dịch vụ nhận ủy quyền thi hành án dân sự