Mẫu đơn đề nghị giám định thương tật, thương tích

Mẫu đơn đề nghị giám định thương tật và đơn đề nghị giám định lại thương tích. Đề nghị Viện Khoa học hình sự hoặc trung tâm khoa học hình sự, Công an tỉnh tiến hành giám định thương tật phụ vụ hoạt động khởi tố điều tra về tội danh cố ý gây thương tích theo luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017)

Tư vấn mẫu đơn đề nghị giám định thương tật, thương tích

1. Mẫu đơn đề nghị giám định thương tật

Download – tải: Mẫu đơn đề nghị giám định thương tật

Nội dung của đơn đề nghị giám định thương tật như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT
(Do:………………………………………)

Kính gửi: Viện khoa học hình sự…………………….Công an tỉnh……………………………

1- Họ tên:……………………………………Số CMTND:……………………………………………………..
2- Địa chỉ nơi cư trú:……………………………………………………………………………………………
3- Nghề nghiệp hiện nay:……………………………………………………………………………………
4- Thời gian và bệnh tình:………………………………………………………………………………….
5- Đã tiến hành điều trị tại khoa:…………………….Bệnh viên:………………………………
6. Thời gian điều trị từ ngày……tháng…..năm……, ra viện ngày…..tháng……năm ……….
7. Phương pháp điều trị:……………………………………………………………………………….
8. Nguyên nhân đẫn đến những tổn thương trên là do:…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 
Đề nghị Viện Khoa học hình sự (hoặc trung tâm khoa học hình sự, Công an tỉnh……………… tiến hành giám định thương tật phụ vụ hoạt động khởi tố điều tra về tội danh cố ý gây thương tích theo luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017)

 

.………., ngày ….. tháng …. năm ….
Người làm đơn
 (ký, ghi rõ họ tên)

2. Đơn đề nghị giám định lại thương tật sử dụng cho người bị hại

Không phải lúc nào kết luận giám định cũng chính xác, đầy đủ. Do vậy, pháp luật tố tụng hình sự qui định đương sự có quyền yêu cầu giám định bổ sung, giám định lại. Dưới đây là một Đơn đề nghị giám định lại về thương tật mà hoatieu.vn giới thiệu.

Download – tải: Mẫu đơn đề nghị giám định lại thương tật sử dụng cho người bị hại

Nội dung của Đơn đề nghị giám định lại thương tật như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——

…., ngày …. tháng…. năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH LẠI THƯƠNG TẬT
(V/v: Xác định lại phần trăm thương tật đối với bị hại là ông/bà/anh/chị…………………….……….)

– Căn cứ Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017;
– Căn cứ Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015;

Kính gửi: Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện/quận ………

(Thông tin Tòa án đang thụ lý vụ án)

Tên tôi là:………………… – là người đại diện của bị hại là ông/bà/anh/chị……….

Giấy Ủy quyền số …………………

Ngày …/…/……., Tòa án nhân dân quận ……….. đã thụ lý vụ án …………. theo hồ sơ ………….. được chuyển lên từ Cơ quan điều tra, trong hồ sơ này có xác định tỷ lệ thương tật đối với bị hại là ông/bà/anh/chị ………. là ….% nên truy tố bị cáo …………. với tội danh ……… theo Khoản ……….Điều ……….. Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017. Nhưng phía bị hại chúng tôi không đồng ý với kết quả giám định trên và chứng cứ để có thể cho rằng tỷ lệ thương tật đối với bị hại còn cao hơn nhiều so với kết quả giám định của Cơ quan điều tra đã xác định, các tài liệu chứng minh chúng tôi gửi kèm theo đơn này.

Căn cứ Điều 45, Điều 73, Điều 214, Điều 297, Điều 316 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017, tôi làm đơn này kính mong Hội đồng xét xử xem xét ra quyết định hoãn phiên tòa để tiến hành giám định bổ sung, giám định lại tỷ lệ thương tật của ông/bà/anh/chị ……….

Kính mong Hội đồng xét xử xem xét giải quyết, tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo:

– Giấy tờ, tài liệu, chứng minh

Người viết đơn

» Tư vấn về tội cố ý gây thương tích

» Tư vấn luật hình sự

Nhờ luật sư tham gia vụ án hình sự: