Mẫu đề nghị hủy bỏ biện pháp ngăn chặn trong vụ án hình sự

Mẫu đề nghị hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Mẫu đơn đề nghị hủy bỏ biện pháp ngăn chặn trong vụ án hình sự

Download – tải: Mẫu đơn đề nghị hủy bỏ biện pháp ngăn chặn trong vụ án hình sự 

Mẫu số: 46 
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

…………………………………….
………………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………….

…………………, ngày…… tháng…… năm……..

ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN (1)

Kính gửi: …………………………………………..

Căn cứ (2):          ………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Điều 36 và Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Cơ quan             ………………………………………………………………………………………………….

đề nghị Viện kiểm sát    ……………………………………………………………………………………….

Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn(3) ……………………… theo Quyết định/Lệnh  …………………………  số: ………………….  ngày ……… tháng …….. năm …….. của …………….. và Quyết định phê chuẩn số: ……………………. ngày … tháng …..năm ….. của Viện kiểm sát …………………… đối với:

Họ tên: …………………………………………………………………………… Giới tính:…………………………………………………………………………………………………………………………

Tên gọi khác:    ………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày ………… tháng ………… năm ………………. tại:                                                                        

Quốc tịch: ………………………………….; Dân tộc: ……………………….; Tôn giáo:…………………………………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………………………………………………

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp:                                                                                

Nơi cư trú:                 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Hồ sơ 02 bản.

……………………………..

(1) Biện pháp ngăn chặn do Viện kiểm sát phê chuẩn trong giai đoạn

điều tra thì việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn do Viện kiểm sát quyết định;

(2) Ghi rõ căn cứ để hủy bỏ biện pháp ngăn chặn;

(3) Gia hạn tạm giữ (lần thứ nhất hoặc thứ hai), tạm giam, bảo lĩnh hoặc đặt tiền để bảo đảm.

» Điều kiện tại ngoại đối với bị can, bị cáo trong vụ án hình sự

» Hướng dẫn viết đơn xin bảo lãnh cho bị can tại ngoại