Mẫu Biên bản khám nghiệm hiện trường

Mẫu Biên bản khám nghiệm hiện trường. Mẫu số: 138 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 Dùng chung cho tất cả: Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xem xét dấu vết trên thân thể, thực nghiệm điều tra trong tố tụng hình sự, Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

Download: Mẫu Biên bản khám nghiệm hiện trường

Hồi ………. giờ ………………….   ngày……… tháng ………   năm ………………. tại……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: …………………….. ………………………………………………………………………………………………… Điều tra viên

thuộc Cơ quan……………………………………………………… ……………………………………………… chủ trì khám nghiệm.

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  Kiểm sát viên

thuộc Viện kiểm sát…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/bà …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  là người chứng kiến.

Với sự tham dự của (1):

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……

Căn cứ Điều 178 và Điều 201 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản khám nghiệm hiện trường vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……

Điều kiện về thời tiết, khí hậu, ánh sáng: ………………………………………………………………………………………….. ……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……

Tình trạng hiện trường khi chúng tôi có mặt (2) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….

(1) Nhà chuyên môn, bị can, bị hại hoặc người làm chứng…;

(2) Ghi rõ những sự việc đã ảnh hưởng đến hiện trường.

Hiện trường và quá trình khám nghiệm(3):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(3) Mô tả khái quát toàn cảnh hiện trường; mô tả tỉ mỷ, chính xác đồ vật, dấu vết trong mối quan hệ giữa chúng ở hiện trường; tóm tắt quá trình khám nghiệm, phát hiện và thu lượm dấu vết.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dấu vết, tài liệu và mẫu vật thu được(4):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Những dấu vết, tài liệu và mẫu vật trên được thu lượm, bảo quản đưa về Cơ quan….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  để xử lý.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, chúng tôi đã(5) : ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(4) Ghi rõ tên, đặc điểm, vị trí và phương pháp thu lượm;

(5) Chụp ảnh, vẽ sơ đồ, đo đạc, dựng mô hình hoặc ghi hình hiện trường.

Việc khám nghiệm hiện trường kết thúc hồi………giờ…………….ngày………..tháng ……… năm……….

Ý kiến của những người tham gia khám nghiệm (nếu có):……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

KIỂM SÁT VIÊN

ĐIỀU TRA VIÊN CHỦ TRÌ KHÁM NGHIỆM

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

NGƯỜI  LẬP BIÊN BẢN

 

NHỮNG NGƯỜI THAM  DỰ

» Thông tư 61/2017/TT-BCA quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự