Thời hiệu giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Thời hiệu giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là bao lâu?

Điều 33 – LTTTM 2010 quy định về thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài, cụ thể như sau:

Trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác, thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài là 02 năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

» Mẫu đơn khởi kiện bằng Trọng tài