Danh sách các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm 18 Bộ, 4 cơ quan ngang bộ, 8 cơ quan thuộc Chính phủ. Dưới đây là thông tin người đứng đầu và các văn bản quy định cơ cấu, tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

Danh sách các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và người đứng đầu

Căn cứ: Nghị quyết 03/2011/QH13 ngày 02/8/2011.

1. Danh sách 18 Bộ và người đứng đầu

STT

Bộ

Bộ trưởng

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

1

Bộ Quốc phòng

Ông Phan Văn Giang

2

Bộ Công an

Ông Tô Lâm

3

Bộ Ngoại giao

Ông Bùi Thanh Sơn

Nghị định 81/2022/NĐ-CP

4

Bộ Nội vụ

Bà Phạm Thị Thanh Trà

Nghị định 63/2022/NĐ-CP

5

Bộ Tư pháp

Ông Lê Thành Long

Nghị định 98/2022/NĐ-CP

6

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ông Nguyễn Chí Dũng

Nghị định 89/2022/NĐ-CP

7

Bộ Tài chính

Ông Hồ Đức Phớc

Nghị định 14/2023/NĐ-CP

8

Bộ Công Thương

Ông Nguyễn Hồng Diên

Nghị định 96/2022/NĐ-CP

9

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Lê Minh Hoan

Nghị định 105/2022/NĐ-CP

10

Bộ Giao thông vận tải

Ông Nguyễn Văn Thắng

Nghị định 56/2022/NĐ-CP

11

Bộ Xây dựng

Ông Nguyễn Thanh Nghị

Nghị định 52/2022/NĐ-CP

12

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Đặng Quốc Khánh

Nghị định 68/2022/NĐ-CP

13

Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Nghị định 48/2022/NĐ-CP

14

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ông Đào Ngọc Dung

Nghị định 62/2022/NĐ-CP

15

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Nguyễn Văn Hùng

Nghị định 01/2023/NĐ-CP

16

Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Huỳnh Thành Đạt

Nghị định 28/2023/NĐ-CP

17

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Nguyễn Kim Sơn

Nghị định 86/2022/NĐ-CP

18

Bộ Y tế

Bà Đào Hồng Lan

Nghị định 95/2022/NĐ-CP

2. Danh sách 04 cơ quan ngang Bộ và người đứng đầu

STT

Cơ quan ngang Bộ

Người đứng đầu

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

1

Ủy ban Dân tộc

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Ông Hầu A Lềnh

Nghị định 66/2022/NĐ-CP

2

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Bà Nguyễn Thị Hồng

Nghị định 102/2022/NĐ-CP

3

Thanh tra Chính phủ

Tổng Thanh tra Chính phủ: Ông Đoàn Hồng Phong

Nghị định 50/2018/NĐ-CP

4

Văn phòng Chính phủ

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Ông Trần Văn Sơn

Nghị định 79/2022/NĐ-CP

3. Danh sách 8 Cơ quan thuộc Chính phủ và người đứng đầu

STT

Cơ quan thuộc Chính phủ

Người đứng đầu

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

1

Đài Tiếng nói Việt Nam

Tổng giám đốc Đỗ Tiến Sỹ

Nghị định 92/2022/NĐ-CP

2

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quyền Trưởng ban Bùi Hải Sơn

Nghị định 61/2022/NĐ-CP

3

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh

Nghị đinh 89/2020/NĐ-CP

4

Thông tấn xã Việt Nam

Tổng giám đốc Vũ Việt Trang

Nghị đinh 87/2022/NĐ-CP

5

Đài Truyền hình Việt Nam

Tổng Giám đốc Lê Ngọc Quang

Nghị đinh 60/2022/NĐ-CP

6

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chủ tịch: Ông Châu Văn Minh

Nghị định 106/2022/NĐ-CP

7

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Chủ tịch: Ông Phan Chí Hiếu

Nghị định 108/2022/NĐ-CP

8

Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Chủ tịch: Ông Nguyễn Hoàng Anh

Nghị đinh 131/2018/NĐ-CP

theo thuvienphapluat.vn

» Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 2013

» Dịch vụ tư vấn khiếu nại hành chính