Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 2013

Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 2013. Hiến pháp 2013 ra đời và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, theo đó, về cơ bản vẫn giữ nguyên hệ thống 3 cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức có sự thay đổi so với trước.

Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 2013

» Hiến pháp năm 2013

– Cơ quan quyền lực – các cơ quan đại diện (Lập pháp) gồm:

Quốc hội ở cấp Trung ương và Hội đồng nhân dân các cấp địa phương do nhân dân trực tiếp bầu ra, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước.

– Cơ quan hành chính (Hành pháp) gồm:

Chính phủ ở cấp TW và Ủy ban nhân dân các cấp địa phương.

– Cơ quan xét xử (Tư pháp) gồm:

Tòa án Nhân dân Tối cao ở cấp TW và Tòa án nhân dân các cấp địa phương.

– Cơ quan kiểm soát (Công tố) gồm:

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ở cấp TW và Viện kiểm sát nhân các cấp địa phương

Sau đây là sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 2013 như sau:

Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 2013 Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 2013

 

Trên đây là sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 2013.

» Sơ đồ thẩm quyền của Tòa án nhân dân theo cấp

» Viện kiểm sát nhân dân