Các văn bản pháp luật về xây dựng

Danh sách Các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng
Luật Xây dựng, các nghị định, các thông tư hướng dẫn thi hành

TT Tên, số, trích yếu văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tình trạng hiệu lực
1 Luật Xây dựng năm 2014 Quốc hội 18/6/2014 01/01/2015 Còn hiệu lực
2 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Chính phủ 25/3/2015 10/5/2015 Còn hiệu lực
3 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng Chính phủ 22/4/2015 15/6/2015 Còn hiệu lực
4 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng Chính phủ 06/5/2015 30/6/2015 Còn hiệu lực
5 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Chính phủ 12/5/2015 01/7/2015 Còn hiệu lực
6 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng Chính phủ 18/6/2015 05/8/2015 Còn hiệu lực
7 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Chính phủ 13/11/2015 10/02/2016 Còn hiệu lực
8 Thông tư số 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng Bộ Xây dựng 10/3/2016 15/5/2016 Còn hiệu lực
9 Thông tư số 04/2016/TT-BXD quy định giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng Bộ Xây dựng 10/3/2016 15/5/2016 Còn hiệu lực
10 Thông tư số 05/2016/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẽ Bộ Xây dựng 30/10/2015 01/01/2016 Còn hiệu lực
11 Thông tư số 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Bộ Xây dựng 10/3/2016 01/5/2016 Còn hiệu lực
12 Thông tư số 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng Bộ Xây dựng 10/3/2016 01/5/2016 Còn hiệu lực
13 Thông tư số 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội  dung về hợp đồng tư vấn xây dựng Bộ Xây dựng 10/3/2016 01/5/2016 Còn hiệu lực
14 Thông tư số 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình Bộ Xây dựng 10/3/2016 01/5/2016 Còn hiệu lực
15 Thông tư số 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng Bộ Xây dựng 15/3/2016 30/4/2016 Còn hiệu lực
16 Quyết định số 1134/QĐ-BXD về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Bộ Xây dựng 08/10/2015 15/10/2015
17 Công văn số 10254/BTC-ĐT về việc hướng dẫn mức tạm ứng đối với công việc của dự án được thực hiện theo hợp đồng Bộ Tài chính 27/7/2015 27/7/2015

» Luật xây dựng 2014