Các văn bản pháp luật về xây dựng

Danh mục các văn bản pháp luật lĩnh vực xây dựng. Danh sách văn bản luật xây dựng để tiện tra cứu các quy định của pháp luật về xây dựng đang có hiệu lực hãy xem các văn bản pháp luật lĩnh vực xây dựng như Luật Xây dựng, các nghị định, các thông tư hướng dẫn thi hành về xây dựng.

Dưới đây là danh sách văn bản pháp luật lĩnh vực xây dựng đang có hiệu lực. Tuy nhiên, các văn bản này thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, thay thế để phù hợp với thực tiễn.

Danh mục các văn bản pháp luật lĩnh vực xây dựng

TT

Tên văn bản

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

1

– Luật Xây dựng năm 2014. Đã có Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020

01/01/2015

2

– Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

01/10/2019

3

– Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

15/6/2015

4

Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình.

01/5/2016

Hướng dẫn Nghị định 37/2015/NĐ-CP

5

– Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

01/5/2016

6

Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.

01/5/2016

7

– Thông tư 30/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

20/02/2017

8

– Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

30/6/2015

9

– Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.

30/4/2016

Hướng dẫn Nghị định 44/2015/NĐ-CP

10

– Thông tư 12/2016/TT-BXD quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

15/8/2016

11

– Thông tư 171/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp phép quy hoạch.

01/01/2017

12

– Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

15/4/2017

13

– Thông tư 05/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

01/6/2017

14

– Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

01/7/2015

15

– Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ.

01/01/2016

Hướng dẫn Nghị định 46/2015/NĐ-CP

16

– Thông tư 04/2016/TT-BXD quy định giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

15/5/2016

17

– Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

15/5/2016

18

– Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

15/12/2016

19

– Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

01/4/2017

20

– Thông tư 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

01/5/2017

21

– Thông tư 04/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư 26/2016/TT-BXD.

01/10/2019

22

– Thông tư 07/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BXD.

01/01/2020 (chưa có hiệu lực)

23

– Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

05/8/2015

24

– Thông tư 13/2016/TT-BXD quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

15/8/2016

Hướng dẫn Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

25

– Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

15/8/2016

26

– Thông tư 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

15/8/2016

27

– Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

15/8/2016

28

– Thông tư 18/2016/TT-BXD quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

15/8/2016

29

– Thông tư 24/2016/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến dự án đầu tư xây dựng.

01/9/2016

30

– Thông tư 172/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

01/01/2017

31

– Thông tư 210/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

01/01/2017

32

– Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

15/5/2017

33

– Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

20/11/2018

34

– Thông tư 03/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2017/TT-BXD.

15/9/2019

35

– Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

10/02/2016

36

– Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP.

01/3/2017

37

– Nghị định 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

01/6/2017

38

– Nghị định 53/2017/NĐ-CP các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng.

25/6/2017

39

– Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 37/2010/NĐ-CP và Nghị định 44/2015/NĐ-CP.

30/8/2019

40

– Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

25/5/2010

41

– Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.

27/6/2013

Hướng dẫn Nghị định 37/2010/NĐ-CP.

42

– Thông tư 16/2013/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.

03/12/2013

Văn bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

1

– Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

15/01/2018

2

– Thông tư 03/2018/TT-BXD quy định chi tiết một số điều Nghị định 139/2017/NĐ-CP.

12/6/2018

+ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Chính phủ 25/3/2015 10/5/2015
+ Thông tư số 05/2016/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẽ Bộ Xây dựng 30/10/2015 01/01/2016
+ Thông tư số 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Bộ Xây dựng 10/3/2016 01/5/2016
+ Quyết định số 1134/QĐ-BXD về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Bộ Xây dựng 08/10/2015 15/10/2015
+ Công văn số 10254/BTC-ĐT về việc hướng dẫn mức tạm ứng đối với công việc của dự án được thực hiện theo hợp đồng Bộ Tài chính 27/7/2015 27/7/2015

» Luật sư tư vấn pháp luật xây dựng

» Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng