Các loại tranh chấp dân sự

Các loại tranh chấp dân sự phổ biến hiện nay chủ yếu là tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, tranh chấp về hợp đồng dân sự, tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, các vấn đề về hôn nhân gia đình.

1. Các tranh chấp về dân sự:
+ Tranh chấp về thừa kế tài sản;
+ Tranh chấp về hợp đồng dân sự;
+ Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;
+ Tranh chấp về nợ khó đòi;
+ Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
+ Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
+ Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí;
+ Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
+ Tranh chấp về quốc tịch;
+ Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

2. Các yêu cầu về dân sự:
+ Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
+ Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;
+ Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;
+ Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;
+ Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Tòa án nước ngoài;
+ Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

» Tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự

» Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án dân sự ra tòa án