Các loại tranh chấp dân sự

1. Các tranh chấp về dân sự:
+ Tranh chấp về thừa kế tài sản;
+ Tranh chấp về hợp đồng dân sự;
+ Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;
+ Tranh chấp về nợ khó đòi;
+ Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
+ Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
+ Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí;
+ Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
+ Tranh chấp về quốc tịch;
+ Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.
2. Các yêu cầu về dân sự:
+ Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
+ Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;
+ Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;
+ Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;
+ Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Tòa án nước ngoài;
+ Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

» Tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự