Các biểu mẫu dùng trong tố tụng Hình sự của cơ quan Tố tụng

Các biểu mẫu dùng trong tố tụng Hình sự của cơ quan Tố tụng, Toàn bộ biểu mẫu văn bản luật Hình sự: Dùng trong cả xét xử sơ thẩm & phúc thẩm, xem xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của vụ án hình sự.

Tất cả các biểu mẫu dùng trong tố tụng Hình sự gồm:

1. Biểu mẫu dùng trong xét xử sơ thẩm
2. Biểu mẫu dùng trong xét xử phúc thẩm
3. Biểu mẫu văn bản hình sự Dùng chung
4. Biểu mẫu dùng trong cả xét xử sơ thẩm & phúc thẩm
5. Biểu mẫu dùng trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật
6. Biểu mẫu thi hành bản án và quyết định của tòa

Sau đây là các biểu mẫu dùng trong tố tụng Hình sự
Download file đính kèm văn bản từng phần phía dưới:

1. Biểu mẫu dùng trong xét xử sơ thẩm

– Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (mẫu số 04a: dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà);

– Quyết định tạm đình chỉ vụ án (mẫu số 04b: dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà);

– Quyết định đình chỉ vụ án (mẫu số 04c: dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà);

– Quyết định đưa vụ án ra xét xử (mẫu số 04d: dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà);

– Quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử (mẫu số 04đ: dùng cho Chánh án Toà án xét xử sơ thẩm);

– Quyết định yêu cầu điều tra bổ sung (mẫu số 05a: dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm);

– Quyết định tạm đình chỉ vụ án (mẫu số 05b: dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm);

– Quyết định đình chỉ vụ án (mẫu số 05c: dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm);

– Biên bản nghị án (mẫu số 05d: dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm);

– Quyết định trả tự do cho bị cáo (mẫu số 05đ: dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm);

– Mẫu biên bản phiên toà hình sự sơ thẩm;

– Mẫu bản án hình sự sơ thẩm.

(Theo Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05/11/2004)

Download file: Biểu mẫu văn bản hình sự sơ thẩm đi kèm theo Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP

————————————————

– Lệnh tạm giam (Mẫu số 01a: dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án để áp dụng biện pháp tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang bị tạm giam).

– Lệnh tạm giam (Mẫu số 01b: dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án để áp dụng biện pháp tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam) .

– Lệnh bắt và tạm giam (Mẫu số 01c: dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án để áp dụng biện pháp bắt và tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang được tại ngoại).

– Quyết định tạm giam (Mẫu số 01d: dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm để áp dụng biện pháp tạm giam khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo dang bị tạm giam).

– Quyết định bắt và tạm giam (Mẫu số 01đ: dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm để áp dụng biện pháp tạm giam khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại).

(Theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02/10/2004)

Download file: Biểu mẫu văn bản hình sự Phúc thẩm đi kèm theo Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP

—————————————————

2. Biểu mẫu dùng trong xét xử phúc thẩm

– Biên bản về việc kháng cáo (mẫu số 01a dùng cho Toà án cấp sơ thẩm);

– Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án (mẫu số 01b dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm);

– Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn (mẫu số 01c dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm xét lý do kháng cáo quá hạn);

– Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn (mẫu số 01d dùng cho Hội đồng xét xử xét lý do kháng cáo quá hạn);

– Thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị (mẫu số 01đ dùng cho Toà án cấp sơ thẩm);

– Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị) (mẫu số 01e dùng cho Toà án cấp phúc thẩm);

– Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm (mẫu số 02a dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà);

– Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm (mẫu số 02b dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm);

– Biên bản nghị án (mẫu số 02c dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm);

– Biên bản phiên toà hình sự phúc thẩm (mẫu số 02d);

– Bản án hình sự phúc thẩm (mẫu số 02đ).

(Theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08/12/2005).

Download file: Biểu mẫu văn bản Hình sự phúc thẩm kèm theo nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP

—————————————-

3. Biểu mẫu văn bản hình sự Dùng chung

– Lệnh tạm giam (Mẫu số 02a: dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án hoặc Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao để áp dụng biện pháp tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam).

– Lệnh tạm giam (Mẫu số 02b: dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án hoặc Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao để áp dụng biện pháp tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang bị tạm giam)….

– Lệnh bắt và tạm giam (Mẫu số 02c: dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án hoặc Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao để áp dụng biện pháp bắt và tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang được tại ngoại).

– Quyết định tạm giam (Mẫu số 02d: dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm để áp dụng biện pháp tạm giam khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang bị tạm giam).

– Quyết định bắt và tạm giam (Mẫu số 02đ: dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm để áp dụng biện pháp tạm giam khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại n ngoại) .

(Theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02/10/2004)

Download file: Biểu mẫu văn bản hình sự Dùng chung đi kèm theo Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP

————————————————

4. Biểu mẫu dùng trong cả xét xử sơ thẩm & phúc thẩm

– Giấy chứng nhận người bào chữa (Mẫu số 03a).

– Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận người bào chữa (Mẫu số 03b).

(Theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02/10/2004)

Download file:
Biểu mẫu văn bản hình sự Sơ thẩm đi kèm theo Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP
Biểu mẫu văn bản hình sự Phúc thẩm đi kèm theo Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP

——————————————

5. Biểu mẫu dùng trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật

– Mẫu số 01-HS: Phân công Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm giải quyết, xét xử vụ án hình sự

– Mẫu số 02-HS: Phân công Thư ký Tòa án tiến hành tố tụng đối với vụ án hình sự; quyết định phân công Thẩm tra viên thẩm tra hồ sơ vụ án hình sự

– Mẫu số 03-HS: Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký trước khi mở phiên tòa

– Mẫu số 04-HS: Quyết định tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang bị tạm giam)

– Mẫu số 05-HS: Quyết định tạm giam (áp dụng biện pháp tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

– Mẫu số 06-HS: Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang được tại ngoại)

– Mẫu số 07-HS: Quyết định tạm giam (áp dụng tại phiên tòa sơ thẩm hoặc khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

– Mẫu số 08-HS: Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại)

– Mẫu số 09-HS: Quyết định tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

– Mẫu số 10-HS: Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang được tại ngoại)

– Mẫu số 11 –HS: Quyết định tạm giam (áp dụng tại phiên tòa phúc thẩm hoặc khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

– Mẫu số 12-HS: Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại)

– Mẫu số 13-HS: Thông báo về việc người bào chữa tham gia tố tụng

– Mẫu số 14-HS: Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án trong giai đoạn xét xử)

– Mẫu số 15-HS: Quyết định đình chỉ biện pháp bắt buộc chữa bệnh

– Mẫu số 16-HS: Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

– Mẫu số 17-HS: Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

– Mẫu số 18-HS: Quyết định trưng cầu giám định (dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án khi có yêu cầu)

– Mẫu số 19-HS: Quyết định trưng cầu giám định (dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án khi xét thấy cần thiết)

– Mẫu số 20-HS: Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

– Mẫu số 21-HS: Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

– Mẫu số 22-HS: Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự sơ thẩm

– Mẫu số 23-HS: Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự phúc thẩm

– Mẫu số 24-HS: Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự giám đốc thẩm

– Mẫu số 25-HS: Mẫu Biên bản nghị án sơ thẩm

– Mẫu số 26-HS: Mẫu Biên bản nghị án phúc thẩm

– Mẫu số 27-HS: Mẫu Bản án hình sự sơ thẩm

– Mẫu số 28-HS: Mẫu Bản án hình sự phúc thẩm

– Mẫu số 29-HS: Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án (quyết định)

– Mẫu số 30-HS: Quyết định trả hồ sơ vụ án

– Mẫu số 31-HS: Biên bản về việc giao, nhận hồ sơ vụ án và bản cáo trạng

– Mẫu số 32-HS: Thông báo về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa

– Mẫu số 33-HS: Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)

– Mẫu số 34-HS: Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (dùng cho Hội đồng xét xử)

– Mẫu số 35-HS: Thông báo yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ

– Mẫu số 36-HS: Quyết định tạm đình chỉ vụ án (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)

– Mẫu số 37-HS: Quyết định tạm đình chỉ vụ án (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm)

– Mẫu số 38-HS: Quyết định tạm đình chỉ vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm)

– Mẫu số 39-HS: Quyết định đình chỉ vụ án (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)

– Mẫu số 40-HS: Quyết định đình chỉ vụ án (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm)

– Mẫu số 41-HS: Quyết định phục hồi vụ án (dùng cho Chánh án Tòa án, Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)

– Mẫu số 42-HS: Quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử

– Mẫu số 43-HS: Quyết định hoãn phiên tòa (dùng cho Hội đồng xét xử)

– Mẫu số 44-HS: Quyết định hoãn phiên tòa (dùng cho Chánh án Tòa án)

– Mẫu số 45-HS: Biên bản về việc kháng cáo

– Mẫu số 46-HS: Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với Quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án

– Mẫu số 47-HS: Quyết định về việc giải quyết kháng cáo quá hạn

– Mẫu số 48-HS: Thông báo về việc kháng cáo (kháng nghị)

– Mẫu số 49-HS: Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)

– Mẫu số 50-HS: Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)

– Mẫu số 51-HS: Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm (dùng cho Thẩm phán chủ tọa phiên tòa)

– Mẫu số 52-HS: Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm (dùng cho Hội đồng xét xử)

– Mẫu số 53-HS: Thông báo về việc tiếp nhận Đơn đề nghị giám đốc thẩm/Kiến nghị giám đốc thẩm/Thông báo bản án (quyết định) của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

– Mẫu số 54-HS: Quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự

– Mẫu số 55-HS: Thông báo giải quyết Đơn đề nghị giám đốc thẩm/Kiến nghị giám đốc thẩm/Thông báo bản án (quyết định) của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

– Mẫu số 56-HS: Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm

– Mẫu số 57-HS: Quyết định thay đổi (bổ sung, rút) kháng nghị giám đốc thẩm

– Mẫu số 58-HS: Quyết định đình chỉ xét xử giám đốc thẩm

– Mẫu số 59-HS: Quyết định giám đốc thẩm

– Mẫu số 60-HS: Quyết định khởi tố vụ án hình sự

(Theo Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP  ngày 19/09/2017)

Download file:
Biểu mẫu văn bản Hình sự xét xử lại bản án đã có hiệu lực đi kèm theo nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP
Biểu mẫu văn bản Hình sự kèm theo nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP

—————————————————

6. Biểu mẫu thi hành bản án và quyết định của tòa

– Quyết định thi hành án hình phạt tử hình (mẫu số 1a)

– Biên bản hoãn thi hành án hình phạt tử hình (mẫu số 1b)

– Biên bản xác minh về việc làm đơn kháng cáo, xin ân giảm án tử hình của người bị kết án tử hình (mẫu số 1c)

– Quyết định thi hành án hình phạt tù chung thân (mẫu số 2)

– Quyết định thi hành án hình phạt tù (đối với người bị xử phạt tù đang bị tạm giam) (mẫu số 3a)

– Quyết định thi hành án hình phạt tù (đối với người bị xử phạt tù đang được tại ngoại) (mẫu số 3b)

– Quyết định thi hành án hình phạt tù cho hưởng án treo (mẫu số 3c)

– Quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù (mẫu số 3d)

– Quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù (mẫu số 3đ)

– Quyết định thi hành án hình phạt tù (đối với người bị xử phạt tù được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù vi phạm pháp luật) (mẫu số 3e)

– Quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù (mẫu số 3g)

– Quyết định không chấp nhận giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù (mẫu số 3h)

– Quyết định miễn chấp hành hình phạt tù (mẫu số 3i)

– Quyết định không chấp nhận miễn chấp hành hình phạt tù (mẫu số 3k)

– Quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo (mẫu số 3l)

– Quyết định không chấp nhận rút ngắn thời gian thử thách của án treo (mẫu số 3m)

– Quyết định thi hành án hình phạt cải tạo không giam giữ (mẫu số 4)

– Quyết định thi hành án hình phạt cấm cư trú (mẫu số 5)

– Quyết định thi hành án hình phạt quản chế (mẫu số 6)

– Quyết định ủy thác thi hành án hình sự (mẫu số 7)

– Quyết định xóa án tích (mẫu số 8a)

– Giấy chứng nhận xóa án tích (mẫu số 8b).

(Theo Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007)

Download file: Biểu mẫu văn bản hình sự Thi hành án đi kèm theo Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐTP

» Luật sư bào chữa vụ án hình sự