Các biểu mẫu dùng trong tố tụng Hành chính

Các biểu mẫu dùng trong tố tụng Hành chính, Toàn bộ biểu mẫu luật Hành Chính của Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017

Văn bản tố tụng Hành chính,
Download file đính kèm văn bản phía dưới trang.

– Mẫu số 01-HC: Đơn khởi kiện

– Mẫu số 02-HC: Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện

– Mẫu số 03-HC: Thông báo trả lại đơn khởi kiện

– Mẫu số 04-HC: Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

– Mẫu số 05-HC: Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng

– Mẫu số 06-HC: Thông báo về việc thụ lý vụ án

– Mẫu số 07-HC: Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

– Mẫu số 08-HC: Biên bản đối thoại

– Mẫu số 09-HC: Quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án

– Mẫu số 10-HC: Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

– Mẫu số 11-HC: Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

– Mẫu số 12-HC: Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

– Mẫu số 13-HC: Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

– Mẫu số 14-HC: Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

– Mẫu số 15-HC: Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

– Mẫu số 16-HC: Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

– Mẫu số 17-HC: Quyết định đưa vụ án ra giải quyết sơ thẩm theo thủ tục rút gọn

– Mẫu số 18-HC: Quyết định hoãn phiên toà

– Mẫu số 19-HC: Quyết định tạm ngừng phiên tòa

– Mẫu số 20-HC: Biên bản phiên toà sơ thẩm

– Mẫu số 21-HC: Biên bản nghị án

– Mẫu số 22-HC: Bản án hành chính sơ thẩm

– Mẫu số 23-HC: Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án (quyết định)

– Mẫu số 24-HC: Đơn kháng cáo

– Mẫu số 25-HC: Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo

– Mẫu số 26-HC: Thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo

– Mẫu số 27-HC: Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn

– Mẫu số 28-HC: Thông báo trả lại đơn kháng cáo

– Mẫu số 29-HC: Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

– Mẫu số 30-HC: Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

– Mẫu số 31-HC: Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm

– Mẫu số 32-HC: Thông báo về việc kháng cáo

– Mẫu số 33-HC: Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)

– Mẫu số 34-HC: Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)

– Mẫu số 35-HC: Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm

– Mẫu số 36-HC: Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

– Mẫu số 37-HC: Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn

– Mẫu số 38-HC: Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

– Mẫu số 39-HC: Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

– Mẫu số 40-HC: Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

– Mẫu số 41-HC: Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

– Mẫu số 42-HC: Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

– Mẫu số 43-HC: Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án

– Mẫu số 44-HC: Quyết định hoãn phiên tòa hành chính phúc thẩm

– Mẫu số 45-HC: Biên bản phiên tòa phúc thẩm

– Mẫu số 46-HC: Bản án phúc thẩm

– Mẫu số 47-HC: Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm

– Mẫu số 48-HC: Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

– Mẫu số 49-HC: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

– Mẫu số 50-HC: Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

– Mẫu số 51-HC: Thông báo giải quyết đơn đề nghị (thông báo, kiến nghị) xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

– Mẫu số 52-HC: Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

– Mẫu số 53-HC: Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao

– Mẫu số 54-HC: Quyết định Giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

– Mẫu số 55-HC: Quyết định Giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao

– Mẫu số 56-HC: Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

– Mẫu số 57-HC: Quyết định buộc thi hành án hành chính

– Mẫu số 58-HC: Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

– Mẫu số 59-HC: Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

– Mẫu số 60-HC: Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

– Mẫu số 61-HC: Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

– Mẫu số 62-HC: Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

(Theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017)

Download file: Biểu mẫu văn bản tố tụng Hành chính kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP

» Luật sư tranh tụng vụ án hành chính