Tư vấn giải quyết tranh chấp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Tư vấn giải quyết tranh chấp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải, Trọng tài hoặc Tòa án theo quy định của pháp luật. Pháp luật quy định những hình thức giải quyết tranh chấp cụ thể đối với những các loại chủ thể tranh chấp khác nhau.

Tư vấn giải quyết tranh chấp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Các giải quyết tranh chấp về đầu tư nước ngoài

Tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với nhau, nhà đầu tư nước ngoài với nhà đầu tư trong nước, tranh chấp giữa bên nước ngoài với chính nhà nước Việt Nam và các vấn đề liên quan:

1. Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải, Trọng tài hoặc Tòa án theo quy định của pháp luật.

2. Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau hoặc với cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài hoặc Toà án Việt Nam.

3. Tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài hoặc Toà án Việt Nam, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng được ký giữa đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư nước ngoài hoặc trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Cơ quan giải quyết tranh chấp:

Tranh chấp mà một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tranh chấp với các nhà đầu tư nước ngoài hoặc với cơ quan nhà nước Việt Nam được giải quyết thông qua một trong những cơ quan, tổ chức sau đây:

+ Trọng tài Việt Nam;

+ Trọng tài nước ngoài;

+ Trọng tài quốc tế;

+ Trọng tài do các bên tranh chấp thoả thuận thành lập;

+ Toà án Việt Nam.

Tranh chấp đầu tư nước ngoài thường có giá trị rất lớn, nên cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, liên hệ sớm với luật sư.

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến đầu tư nước ngoài.

» Dự án phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường