Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm tạo hình

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm tạo hình như thế nào?

– Đăng ký bảo hộ tác phẩm tạo hình bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm tạo hình

+ Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

+ Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm tạo hình tạo ra trên cơ sở giao việc

+ Bản sao tác phẩm cần đăng ký (2 bản) và giải trình về tác phẩm (2 bản)

+ Biên bản cam đoan của tác giả

» Thủ tục đăng ký Bản quyền tác giả

Đăng ký tác phẩm tạo hình: