Thủ tục đăng ký Bản quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả, tác phẩm sẽ tránh những phát sinh tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo của tác giả

Thủ tục để đăng ký bản quyền tác giả:

1 – Người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/ các đồng tác giả
+ 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;
+ 02 Chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả (công chứng).
+ Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;
+ Giấy uỷ quyền của tác giả/ các tác giả (theo mẫu);
+ Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai – 1 bản;

(gửi lại mẫu sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng)

2 – Người đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)
+ 03 bản mẫu tác phẩm gốc;
+ 01 Giấy uỷ quyền của tổ chức công ty (theo mẫu);
+ 01 Chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả tác phẩm (công chứng)
+ Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ; số điện thoại của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.
+ Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/ các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (1 bản);
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập doanh nghiệp (công chứng);
+ Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai;

(gửi lại mẫu sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng)

Đăng ký Bản quyền tác giả: