Các văn bản pháp luật về luật sư

Các văn bản pháp luật về luật sư qua các thời kỳ bao gồm sắc lệnh, pháp lệnh về luật sư, luật luật sư và các thông tư, nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành của luật sư:

* Sắc lệnh về luật sư
* Pháp lệnh Tổ chức luật sư 1987
* Pháp lệnh Luật sư 2001
* Luật Luật sư 2006 sửa đổi 2012

– Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành:
+ Thông tư 02/2007/TT-BTP Hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư
+ Nghị định 123/2013/nđ-cp Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư
+ Nghị định 131/2008/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư
+ Thông tư 17/2011/TT-BTP Hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư 2006 và một số nđ trước năm 2013, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật sư
+ Nghị định 28/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư
+ Nghị định 05/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật
+ Văn bản hợp nhất 8017/VBHN-BTP Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Luật sư
+ Văn bản hợp nhất 8018/VBHN-BTP Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư
+ TTLT 191/2014/ttlt-btc-btp về thù lao luật sư khi cq tố tụng chỉ định tham gia
+ Nghị định 137/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
+ Văn bản hợp nhất 4529/VBHN-BTP Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
– Thi hành Luật Luật sư
– Mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư
TT 19/2013/tt-btp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư
– Thù lao, chi phí cho luật sư chỉ định
+ Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng
+ TT 02/2015/tt-btp về biểu mẫu giấy tờ luật sư và hành nghề luật sư
+ Thông tư liên tịch 66/2007/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố
Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam
VBQPPL ĐỊA PHƯƠNG

» Tập sự hành nghề luật sư tại Việt Nam