Quyết định ban hành nội quy Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Quyết định của Ban chủ nhiện, Đoàn luật sư về việc ban hành Nội quy Đoàn luật sư thành phố Hà Nội được Đại hội đại biểu thông qua ngày 19/3/2016: 

Quyết định 551/BCN-ĐLS về việc ban hành Nội quy Đoàn luật sư thành phố Hà Nội Quyết định ban hành nội quy Đoàn luật sư thành phố Hà Nội
Quyết định 551/BCN-ĐLS về việc ban hành Nội quy Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

» Một số ban Đoàn Luật sư TP. Hà Nội

» Luật Luật sư 2006 sửa đổi 2012