Mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất

Mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất. Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất bao gồm những nội dung được quy định tại (khoản 1 Điều 118 Luật tố tụng hành chính 2015), cụ thể nội dung chính trong đơn khởi kiện hành chính về Quyết định thu hồi đất như sau:

“Điều 118. Đơn khởi kiện

1. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Tòa án được yêu cầu giải quyết vụ án hành chính;

c) Tên, địa chỉ; số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

d) Nội dung quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, nội dung giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính;

đ) Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có);

e) Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết;

g) Cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.”

Luật sư tư vấn mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất:

1. Mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất

Download – tải: Mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…………, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN KHỞI KIỆN
(Về việc ….…. Quyết định thu hồi đất……….)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN (huyện, thị xã)……….. – THÀNH PHỐ………
(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền)

Tên tôi là:…………………………..…. Sinh năm:……………………

Chứng minh nhân dân số:……………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………………………..………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………

(Cùng:

Ông/Bà:…………………………………………… Sinh năm:………….…….

Chứng minh nhân dân số:……………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:…………………………………………………………..…………

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………..)

Là:…………… (tư cách làm đơn khởi kiện, chủ sử dụng đất bị thu hồi theo Quyết định thu hồi đất số………….. ngày…/…./….. của……………/ Người có đơn khiến nại được giải quyết theo Quyết định giải quyết khiếu nại………..)

Kính trình bày với Quý Tòa sự việc sau:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày sự kiện liên quan tới quá trình ban hành, áp dụng thực hiện Quyết định thu hồi đất mà bạn cho là có vi phạm, kết quả giải quyết của các bên trước đó nếu có, ví dụ:

Vào ngày…/…./…… tôi được Sở Tài nguyên và môi trường…….. cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số…………… ghi nhận quyền sở hữu quyền sử dụng mảnh đất tại……………… rộng…………. mét vuông, lô số…./…. của tôi trong thời gian từ………… đến…………..

Trong quá trình sử dụng tôi luôn tuân thủ và thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất đai và các quy định có liên quan, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của bản thân đối với nhà nước.

Tuy nhiên, ngày…/…./……, tôi nhận được Quyết định thu hồi đất số………….. của……….. yêu cầu/đề nghị/….. thực hiện……….. để ………….. tổ chức thu hồi mảnh đất số………… đã được cấp Giấy chứng nhận cho tôi vào ngày…/…/….. vì lý do…………………….

Do không đồng ý với lý do trên, ngày…/…./….. tôi có làm đơn khiếu nại Quyết định thu hồi đất trên của………. và gửi tới………… yêu cầu……………… theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Ngày…./…./……, tôi nhận được thông báo của …………… về kết quả giải quyết đơn khiếu nại trên của tôi. Kết quả cụ thể như sau:…………………………

Tôi không đồng ý với kết quả này do………………………….. (trình bày lý do khiến bạn nhận định kết quả giải quyết trên là không hợp lý/…)

Căn cứ Điều 30 Luật tố tụng hành chính năm 2015 quy định:

Điều 30. Khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi sau đây:

a) Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật;

b) Quyết định, hành vi của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng;

c) Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.

2. Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống.

3. Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

4. Khiếu kiện danh sách cử tri.”

Tôi nhận thấy Tòa án nhân dân là chủ thể có quyền giải quyết khiếu kiện của tôi về quyết định thu hồi đất……….. của………./…

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét sự việc  mà tôi đã trình bày trên đây và tiến hành giải quyết khiếu kiện trên của tôi theo đúng quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi kèm những văn bản, tài liệu sau: …….

 

Người làm đơn
(ký, ghi họ và tên)

2. Hướng dẫn viết đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất

Bước 1: Xác định thẩm quyền của tòa án giải quyết tranh chấp

Quyết định thu hồi đất là một quyết định hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Chính vì vậy, khi phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của luật tố tụng hành chính và thẩm quyền của Tòa án được xác định tại Điều 31 và Điều 32 Luật tố tụng hành chính 2015.

Bước 2: Thông tin của người khởi kiện và người bị kiện

  • Ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ cư trú chính xác của người khởi kiện để thuận tiện trong việc tòa án tống đạt giấy tờ và triệu tập đương sự nhanh chóng.
  • Thông tin của người bị kiện. Thông thường là Ủy ban nhân dân huyện, ủy ban nhân dân tỉnh là người ban hành quyết định thu hồi đất.

Bước 3: Trình bày nội dung khởi kiện 
Lý do, mục đích, yêu cầu giải quyết để cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

  • Trình bày nguồn gốc sử dụng đất, quá trình tạo lập và hiện trạng đất
  • Nội dung quyết định thu hồi đất (thời điểm ban hành, giá đất bồi thường, diện tích xâm phạm đến quyền và lợi ích của người bị thu hồi như thế nào)
  • Chỉ ra những vi phạm trong quyết định thu hồi đất: thẩm quyền ban hành không đúng, trình tự thủ tục bồi thường đất, giá đất chênh lệch với giá thị trường, diện tích bồi thường đất không đúng thực tế, …
  • Yêu cầu giải quyết ( hủy quyết định thu hồi đất, bồi thường phần chênh lệch so với thực tế, bồi thường đúng diện tích đất, bồi thường thiệt hại, …)

Bước 4: Cuối đơn là chữ ký cũng như họ tên đầy đủ của người làm đơn.

Bước 5: Hồ sơ khởi kiện quyết định thu hồi đất
Trình bày danh mục tài liệu, chứng cứ liên quan kèm theo đơn khởi kiện như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định thu hồi đất (bản sao), sổ đỏ, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân,… nhằm thuận lợi cho quá trình giải quyết.

» Tư vấn thủ tục khiếu nại, khởi kiện bồi thường giải phóng mặt bằng

» Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai