Tư vấn thủ tục thi hành án dân sự

Tư vấn thủ tục thi hành án dân sự, Sau khi bản án có hiệu lực, việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án có khi cũng hết sức gian nan, khó khăn.

Tư vấn thủ tục thi hành án dân sự như sau:

1. Tư vấn trình tự yêu cầu thi hành bản án dân sự:

+ Đương sự nộp đơn yêu cầu thi hành án hoặc trực tiếp trình bày yêu cầu thi hành án tại cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền theo giải thích của Toà án về quyền yêu cầu thi hành án khi đương sự nhận bản án, quyết định của Toà án.

+ Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền nhận đơn hoặc lập biên bản về các nội dung yêu cầu thi hành án; ra quyết định thi hành án và gửi quyết định thi hành án cho các đương sự; tiến hành các thủ tục thi hành án theo quy định của pháp luật: thông báo tự nguyện cho đương sự; xác minh điều kiện thi hành án; tổ chức cưỡng chế thi hành án và xử lý tài sản; thanh toán tiền thi hành án hoặc giao tài sản; thu phí thi hành án.

+ Người được thi hành án nhận tiền hoặc tài sản thi hành án và nộp phí thi hành án.

– Thành phần hồ sơ:
+ Đơn yêu cầu thi hành án hoặc biên bản ghi nhận yêu cầu thi hành án;
+ Bản án, quyết định được thi hành (bản chính), đối với bản án, quyết định của tòa án thì có ghi “để thi hành”
– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
– Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án và tiến hành các trình tự thi hành án theo quy định của pháp luật
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền (cấp tỉnh hoặc cấp huyện).
– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Các quyết định về thi hành án dân sự
– Lệ phí (nếu có): phí thi hành án (tính theo giá trị tài sản mà người được thi hành án nhận được)

» Dịch vụ giải quyết tranh chấp

2. Dịch vụ tư vấn, ủy quyền thi hành án dân sự:

– Tư vấn cho đương sự về điều kiện, trình tự thủ tục thi hành án các bản án, quyết định của tòa án, Hội đồng xử lý cạnh tranh và Trọng tài thương mại (gọi chung là bản án) đã có hiệu lực pháp luật, thời hiệu thi hành và phí thi hành án dân sự

– Tư vấn, hỗ trợ đương sự yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật hoặc tạm hoãn, đình chỉ thi hành án

– Tư vấn, hỗ trợ đương sự trong quá trình làm việc với cơ quan thi hành án dân sự việc tổ chức thi hành tự nguyện, cưỡng chế thi hành bản án, thu hồi, quản lý bán đấu giá tài sản thi hành án và/ hoặc xử lý tài sản thi hành án

– Tư vấn, hỗ trợ đương sự trong việc khiếu nại các quyết định của cơ quan thi hành án dân sự trong quá trình tổ chức thi hành án, bao gồm cả các quyết định về các biện pháp bảo đảm thi hành án

– Tư vấn, hỗ trợ đương sự trong việc tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan/cán bộ thi hành án dân sự trong quá trình tổ chức thi hành án, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành, người bị thi hành án.

» Trình tự thủ tục thi hành án dân sự

» Dịch vụ nhận ủy quyền thi hành án dân sự

Liên hệ dịch vụ tư vấn thi hành án dân sự: