Mẫu giấy ủy quyền tham gia thi hành án

Mẫu giấy ủy quyền tham gia thi hành án, tố tụng. Khi thay mặt tham gia thi hành án, tố tụng dân sự thì người tham gia cần được ủy quyền để làm thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền đại diện cho mình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày    tháng   năm 20…. Tại Văn Phòng Công chứng………………………, .Tôi ký tên dưới đây:
Họ tên:                                           Sinh năm:
CMND số:                                       Cấp tại CA:
Thường trú:
Tôi  hiện đang liên hệ với TAND Quận……………., TP…………… để yêu cầu giải quyết tranh chấp. Căn cứ theo: Thông báo thụ lý………..

Bằng giấy này tôi đồng ý ủy quyền cho:
Ông/Bà:                                         Sinh năm:                           
CMND số:                                     Cấp tại CA:
Thường trú:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN
1/ Ông…………..được quyền thay mặt và nhân danh tôi liên hệ với Tòa Án Nhân Dân Quận…………, Tòa Án Nhân Dân các cấp và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác để  tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp nêu trên với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trong suốt quá trình tố tụng tại các cấp toà, cấp xét xử theo quy định của pháp luật.

– Sau khi có bản án, quyết định có hiệu lực do Tòa Án cấp có thẩm quyền ban hành,  thì  Ông………….. được ủy quyền liên hệ với cơ quan thi hành án cấp có thẩm quyền để lập thủ tục thi hành án bản án, quyết định có hiệu lực của tòa án theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp tôi là người phải thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định của tòa án, thì Ông………………. được thay mặt tôi thực hiện khi được sự đồng ý của bên có quyền lợi liên quan.

2/ Trong phạm vi ủy quyền, Ông……………. được quyền liên hệ với các cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục về các hành vi đã được ủy quyền, nộp và nhận hồ sơ, được cung cấp chứng cứ, được trích lục các chứng từ liên quan đến vụ kiện nêu trên, được lập văn bản, ký tên trên các giấy tờ và thực hiện các quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định. Được nhận bản chính các giấy tờ và quyết định những vấn đề liên quan, trong quá trình tham gia tố tụng giải quyết vụ kiện nêu trên theo quy định của pháp luật.

– Thù lao ủy quyền:  không
– Thời hạn ủy quyền: cho đến khi công việc uỷ quyền hoàn thành, hoặc giấy ủy quyền hết hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về giấy ủy quyền này và cam kết hoàn toàn không có bất cứ khiếu nại gì về mọi hành vi do Ông…………… thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền này.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

 LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

» Dịch vụ nhận ủy quyền thi hành án dân sự