Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên là bao nhiêu?

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên là bao nhiêu?Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 224/2016/TT-BTC quy định về phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Theo đó:

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên là bao nhiêu?

– Cục Bổ trợ tư pháp thuộc Bộ Tư pháp tiến hành thu:

+ Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên: 100.000 đồng/hồ sơ;

+ Phí thẩm định tiểu chuẩn, điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản: 800.000 đồng/hồ sơ.

– Sở Tư pháp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành thu:

+ Phí thẩm định điều kiện hoạt động quản lý, thanh lý tài sản đối với quản tài viên đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách là cá nhân: 500.000 đồng/hồ sơ;

+ Phí thẩm định điều kiện hoạt động quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ.

» Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên

» Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề luật sư