Điều khoản trọng tài mẫu

Điều khoản trọng tài mẫu của VIAC

ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI MẪU
__________

Tiếng Việt:

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này”.

hoặc, “Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này”.

 

Ngoài ra, các bên có thể bổ sung:

(a) số lượng trọng tài viên là [một hoặc ba].

(b) địa điểm trọng tài là [thành phố và/hoặc quốc gia].

(c) luật áp dụng cho hợp đồng là [ ].*

(d) ngôn ngữ trọng tài là [ ]. **

 

 

Ghi chú:

* Chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài

** Chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài hoặc tranh chấp có ít nhất một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  MODEL ARBITRATION CLAUSE
__________

English:

 “Any dispute arising out of or in relation with this contract shall be resolved by arbitration at the Vietnam International Arbitration Centre (VIAC) in accordance with its Rules of Arbitration”.

or, “Any dispute arising out of or in relation with this contract shall be resolved by arbitration at the Vietnam International Arbitration Centre at the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VIAC) in accordance with its Rules of Arbitration”.

 

Parties may wish to consider adding:

(a) the number of arbitrators shall be [one or three].

(b) the place of arbitration shall be [city and/or country].

(c) the governing law of the contract [is/shall be] the substantive law of [ ].*

(d) the language to be used in the arbitral proceedings shall be [ ].**

 

Note:

* For disputes which involve a foreign element.

** For disputes which involve a foreign element or disputes in which at least one party is an enterprise with foreign investment capital.

ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI MẪU
ÁP DỤNG CHO THỦ TỤC RÚT GỌN
_________

Tiếng Việt:

 “Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này.

Các bên thỏa thuận rằng tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành theo Thủ tục rút gọn quy định tại Điều 37 của Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC.”

Ngoài ra, các bên có thể bổ sung:

(a) địa điểm trọng tài là [thành phố và/hoặc quốc gia].

(b) luật áp dụng cho hợp đồng là [ ].*

(c) ngôn ngữ trọng tài là [ ]. **

 

Ghi chú:

* Chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài

** Chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài hoặc tranh chấp có ít nhất một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

EXPEDITED PROCEDURE
MODEL CLAUSE
__________

English:

“Any dispute arising out of or in relation with this contract shall be resolved by arbitration at the Vietnam International Arbitration Centre (VIAC) in accordance with its Rules of Arbitration.

The parties agree that any arbitration commenced pursuant to this clause shall be conducted in accordance with the Expedited Procedure set out in Article 37 of the VIAC Rules of Arbitration.”

Parties may wish to consider adding:

(a) the place of arbitration shall be [city and/or country].

(b) the governing law of the contract [is/shall be] the substantive law of [ ].*

(c) the language to be used in the arbitral proceedings shall be [ ].**

Note:

* For disputes which involve a foreign element.

** For disputes which involve a foreign element or disputes in which at least one party is an enterprise with foreign investment capital.

theo viac.vn

» Ưu điểm của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài