Tổng hợp các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự 2015

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Để phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập và vận dụng Bộ luật hình sự mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Văn bản pháp luật về lĩnh vực Hình Sự đang áp dụng mới nhất: Luật, Nghị định, Thông tư, Thông tư liên tịch, Nghị quyết, Quyết định, Sắc lệnh, Điều ước quốc tế… trong lĩnh vực Hình sự đang áp dụng tới thời điểm hiện nay.

» Luật sư tư vấn luật hình sự

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sưng năm 2017:

LUẬT

1. Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017

2. Bộ luật Hình sự 2015

3. Bộ luật tố tụng hình sự 2015

4. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015.

5. Luật thi hành án Hình sự 2010.

6. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

NGHỊ ĐỊNH

1. Nghị định 19/2018/NĐ-CP về quy định việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015.

2. Nghị định 128/2017/NĐ-CP về quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự.

3. Nghị định 120/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

4. Nghị định 121/2017/NĐ-CP quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam.

5. Nghị định 126/2015/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 82/2013/NĐ-CP về các danh mục chất ma túy và tiền chất.

11. Nghị định 115/2017/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp

18. nghị định 37/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

….

THÔNG TƯ

1. Thông tư 61/2017/TT-BCA về quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

2. Thông tư 49/2017/TT-BCA về quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

3. Thông tư 02/2018/TT-TANDTC hướng dẫn xét xử vụ án hình sự có người dưới 18 tuổi

4. Thông tư 46/2019/TT-BCA về trách nhiệm Công An thực hiện Bộ luật tố tụng Hình sự

….

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1. Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố do Bộ trưởng Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Tài chính – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành.

2. Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự do Bộ trưởng Bộ Công thương – Bộ Công An – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao ban hành.

3. Thông tư liên tịch 95/2014/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính – Bộ Công an ban hành.

NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết 41/2017/QH14 thi hành Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 94/2015/QH13 do Quốc hội ban hành.

2. Nghị quyết 111/2015/QH13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân,Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo do Quốc hội ban hành.

3. Nghị quyết 96/2015/QH13 tăng cường biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự do Quốc hội ban hành.

5. Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13

6. Quyết định 1559/QĐ-BTP năm 2017 về Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

7. Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

8. nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 65 của bộ luật hình sự về án treo

9. Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của bộ luật hình sự

10. Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 hướng dẫn áp dụng Điều 324 của BLHS về tội rửa tiền (có hiệu lực từ ngày 07/7/2019).

11. Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của BLHS (có hiệu lực từ ngày 15/3/2019).

12. Nghị định 37/2018/NĐ-CP ngày 10/3/2018 quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự (có hiệu lực từ ngày 10/3/2018).

13. Nghị định 19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của BLHS (có hiệu lực từ ngày 02/02/2019).

….

QUYẾT ĐỊNH

1. Quyết định 505/QĐ-VKSTC năm 2017 về Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành.

2. Quyết định 1559/QĐ-BTP năm 2017 về Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

3. Quyết định 1359/QĐ-TTg năm 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

1. Thông báo 31/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Hung-ga-ri.

2. Thông báo 50/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam và Bun-ga-ri.

3. Thông báo 77/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam và I-ta-li-a.

SẮC LỆNH

1. Lệnh công bố Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017.

2. Lệnh công bố Nghị quyết về lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 94/2015/QH13 và Bộ luật hình sự 100/2015/QH13 sửa đổi vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

3. Lệnh công bố Nghị quyết về thi hành Bộ luật tố tụng hình sự do Chủ tịch nước ban hành.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

1. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2017 hợp nhất Bộ luật Hình sự do Văn phòng Quốc hội ban hành.

2. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCA năm 2015 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999 do Bộ Công an ban hành.

CÔNG VĂN

1. Công văn 301/TANDTC-PC năm 2016 áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015

2. Công văn 276/TANDTC-PC năm 2016 hướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015

3. Công văn 148/TANDTC-PC năm 2017 triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14

4. Công văn 154/TANDTC-PC về việc xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa

5. Công văn 256/TAND-PC ngày 31/7/2017 hướng dẫn Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14 về BLHS

6. Công văn 3010/VKSTC-V14 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 41/2017/QH14 về thi hành BLHS 2015

7. Công văn 04/TANDTC-PC năm 2018 về áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14

8. Công văn  196/TANDTC-PC áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 của BLHS về Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng vin thông, phương tiện điện tử để phạm tội

CHỈ THỊ

1. Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2018 về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

» Tư vấn luật hình sự

» Luật sư bào chữa

Trên đây là đang cập nhật tổng hợp các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự 2015.