Cách tính tổng hợp hình phạt trong hình sự 2015

Cách tính tổng hợp hình phạt trong hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Trong thực tiễn xét xử, một người có thể phạm nhiều tội, bị áp dụng nhiều bản án khác nhau. Vậy có cách nào để tính tổng hợp hình phạt trong các trường hợp này không?

Cách tính tổng hợp hình phạt trong hình sự 2015 như thế nào?

» Tư vấn luật hình sự

1. Hình phạt là gì? Áp dụng hình phạt như thế nào?

Hình phạt là biện pháp nghiêm khắc nhất do Tòa án quyết định nhằm hạn chế hoặc tước bỏ quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại phạm tội. Không chỉ vậy, hình phạt còn giáo dục người phạm tội ý thức hơn trong việc tuân thủ pháp luật, ngăn họ phạm tội mới, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.
Theo đó, người hoặc pháp nhân phạm tội phải chịu 01 hình phạt chính và có thể nhiều hình phạt bổ sung.
Điều 30 Bộ luật Hình sự 2015
Khi quyết định hình phạt, Tòa án thường căn cứ vào các yếu tố:
– Phân loại tội phạm
– Tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của việc phạm tội
– Nhân thân của người phạm tội
– Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
– Tình hình tài sản, khả năng thi hành án của người phạm tội

2. Cách tính hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

Trong trường hợp một người phạm nhiều tội, được xét xử trong cùng 01 lần thì Tòa án quyết định hình phạt với từng tội và tổng hợp theo quy định tại Điều 55 Bộ luật Hình sự 2015 Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội như sau:

Đối với hình phạt chính, tổng hình phạt chung sẽ được tính như sau:

TT

Hình phạt riêng

Hình phạt chung

1

Đều là cải tạo không giam giữ

– Cộng tổng mức phạt
– Không quá 03 năm

2

Đều là tù có thời hạn

– Cộng tổng mức phạt
– Không quá 30 năm

3

Hỗn hợp gồm cả cải tạo không giam giữ và tù có thời hạn

– Cộng tổng mức phạt
– 03 ngày cải tạo không giam giữ = 01 ngày tù có thời hạn
– Không quá 30 năm

4

Hình phạt nặng nhất là chung thân

Tù chung thân

5

Hình phạt nặng nhất là tử hình

Tử hình

Lưu ý: Phạt tiền, trục xuất không tổng hợp với các hình phạt khác.

Hình phạt bổ sung được tính như sau:
– Hình phạt riêng là cùng loại thì hình phạt chung được quyết định trong giới hạn của Bộ luật Hình sự với từng loại hình phạt đó.
– Hình phạt riêng là khác loại thì người bị kết án phải chấp hành tất cả các hình phạt đã tuyên
– Các khoản tiền trong hình phạt riêng được cộng lại thành hình phạt chung

3. Cách tính hình phạt khi có nhiều bản án

Nhiều bản án được hiểu là tội phạm đã bị xét xử bằng một bản án có hiệu lực pháp luật, đang chấp hành bản án đó nhưng lại thực hiện hành vi phạm tội mới hoặc có thực hiện hành vi phạm tội trước đó và giờ mới bị đem ra xét xử bằng một bản án mới.

Lúc này, việc tính tổng các hình phạt trong các bản án này được quy định tại Điều 56 Bộ luật Hình sự 2015 Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án như sau:

– Nếu là tội đã phạm trước đó thì Tòa án sẽ quyết định hình phạt cho tội này. Sau đó, hình phạt chung sẽ được tính theo cách đã nêu ở bảng trên. Lưu ý, thời hạn đã chấp hành hình phạt của bản án trước được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt chung.

– Nếu thực hiện hành vi phạm tội mới, Tóa án sẽ quyết định hình phạt với tội mới. Sau đó sẽ tổng hợp với thời hạn chưa chấp hành hình phạt của bản án trước đó. Sau cùng, Tòa án sẽ quyết định hình phạt chung theo cách tính của bảng đã nêu ở trên.

– Nếu các hình phạt của các bản án mà một người phải chấp hành chưa được tổng hợp thì Chánh án Tòa án ra quyết định tổng hợp các hình phạt của các bản án như cách tính đã nêu ở bảng trên.

» Cách xác định tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng

» Áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội

Trên đây là nội dung cách tính tổng hợp hình phạt trong hình sự 2015: