Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai nộp tại UBND. Khi xẩy ra tranh chấp đất đai, các bên không tự hòa giải được thì một bên nộp đơn yêu cầu tại UBND cấp xã (phường, thị trấn) nơi có đất hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai. Nhà nước khuyến khích các bên tự hòa giải tranh chấp đất đai.

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

I. Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai:

Download: Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn):………………………
Họ và tên tôi là: …………………………………………………………..…………………………….
Sinh năm: ………………………………………………………….…..………………………………
CMT số (thẻ căn cước số): ………………………………….……………………………………
Ngày cấp:…………………………………..nơi cấp:………….……………………………………
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..……….…..………………………
Nơi ở:………………………………………………………………..…………………………………..
Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình của  ông (bà): …………..……………….
Nơi ở: ………
…………………………………………………………………………..…………………

Nội dung vụ việc tranh chấp đất đai như sau:
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Đến nay, mặc dù hai bên đã thương lượng và tự hòa giải nhưng không thể giải quyết tranh chấp trên. Do vậy, tôi làm đơn này đề nghị UBND xã (phường, thị trấn) tổ chức hòa giải tranh chấp đất giữa gia đình tôi với gia đình ông: ……, trú tại …………….. nhằm xác định người có quyền sử dụng đối với diện tích đang xảy ra tranh chấp theo đúng quy định.

Tôi cam đoan với UBND những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật.

Kính mong cơ quan có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cảm ơn !

Tài liệu có gửi kèm theo:
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
– ………………………………………… 
– …………………………………………

NGƯỜI LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ
(ký và ghi họ tên)

II. Hướng dẫn viết đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai:

1- Kính gửi: UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi có đất xảy ra tranh chấp.

2 – Thông tin về người làm đơn: Ghi đầy đủ thông tin như họ và tên, hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của người làm đơn yêu cầu.

3 – Tóm tắt sự việc dẫn tới tranh chấp đất đai.
+ Nêu sự việc dẫn tới tranh chấp đất đai theo trình tự thời gian.
+ Nêu tranh chấp giữa 02 bên liên quan đến diện tích đất tranh chấp.

4 – Yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
nhiều loại tranh chấp chấp đất đai phổ biến như tranh chấp về ranh giới thửa đất, xác định ai là người sử dụng đất… nên khi làm đơn phải xác định rõ yêu cầu cần giải quyết là gì? Trong ví dụ trên, tranh chấp giữa hai hộ gia đình là tranh chấp về ranh giới, xác định ai là người có quyền sử dụng đất nên yêu cầu là xác định người có quyền sử dụng đất.

Lưu ý: Trên thực tế, xảy ra nhiều tranh chấp di sản thừa kế là quyền sử dụng đất, thì loại tranh chấp này giải quyết theo quy định pháp luật dân sự về chia di sản thừa kế.

5 – Tài liệu kèm theo:
Các tài liệu kèm theo có thể là: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ), hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác liên quan đến diện tích xảy ra tranh chấp.

» Trình tự hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã

» Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

Dịch vụ viết đơn giải quyết tranh chấp đất đai: