Văn bản pháp luật

Các văn bản pháp luật mới ban hành, điều luật, chỉ thị, điều ước quốc tế, hiến pháp, nghị định, Luật mới

Một số quy định sẽ phát sinh hiệu lực vào tháng 4/2015

Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và Nghị định quy định...

Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017 quy định chi tiết Luật Thi...

Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017 quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng. BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 12/2019/TT-BNV Hà...

Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng

Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, bao gồm: Nội dung thi đua, tổ chức phong...

Văn bản hợp nhất Luật thi đua, khen thưởng năm 2013

Văn bản hợp nhất Luật thi đua, khen thưởng năm 2013. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật thi đua, khen thưởng do Văn phòng Quốc hội ban hành. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CỘNG...

Bài viết mới