Văn bản pháp luật

Các văn bản pháp luật mới ban hành, điều luật, chỉ thị, điều ước quốc tế, hiến pháp, nghị định, Luật mới

Danh mục 225 Luật, Bộ Luật của Việt Nam

Danh mục 225 Luật, Bộ Luật của Việt Nam 1. Bộ luật tố tụng hình sự 2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Chưa...

Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định phòng chống rửa tiền

Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định phòng chống rửa tiền. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 35/2013/TT-NHNN Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm...

Luật 03/2007/QH12 Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Luật 03/2007/QH12 Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.  QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 03/2007/QH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007  LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH...

Nghị định 7821/VBHN-BTP tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Nghị định 7821/VBHN-BTP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực...

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 77/2015/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015
Quy định xử phạt vi phạm hành chính thú y

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt,...

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan nhà...

Thông tư 140/2015/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Thông tư 140/2015/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (sau đây gọi tắt là...

Phạt phát tờ rơi, dán quảng cáo

Từ 5-5 phát tờ rơi, dán quảng cáo sẽ bị phạt. Các đối tượng trưng các hình thức quảng cáo, phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông,...

Các văn bản pháp lý áp dụng trong lĩnh vực tư vấn luật

Các văn bản pháp lý áp dụng trong lĩnh vực tư vấn luật Bộ luật Dân sự 2015; Bộ luật Tố tụng dân sự 2015:           + Nghị quyết 02-60/2012 hướng dẫn của hội đồng thẩm phán. Luật Doanh nghiệp...

Luật trẻ em năm 2016

Luật trẻ em năm 2016 Luật số 102/2016/QH13 của Quốc Hội ban hành có hiệu lực từ ngày 01/6/2017. Luật trẻ em quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm...

Nghị định Số: 61/2009/NĐ-CP về Thừa phát lại

Nghị định Số: 61/2009/NĐ-CP về Thừa phát lại. CHÍNH PHỦ Số: 61/2009/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH Về tổ chức và hoạt động của...

Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quy định này quy định nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính...

Thông tư 117/2020/TT-BCA

Thông tư 117/2020/TT-BCA Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 3 như sau: “5. Việc bảo vệ phiên tòa giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương...

Luật đấu giá tài sản 2016

Luật đấu giá tài sản 2016. Luật đấu giá tài sản quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu...

Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật phí và lệ phí

Nghị định 120/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. Nghị định này quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí; quản lý, sử...

Luật tiếp cận thông tin 2016

Luật tiếp cận thông tin 2016 số 104/2016/QH13 quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm,...

Quyết định 42/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao...

Quyết định 42/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập...

Bài viết mới