Văn bản pháp luật

Các văn bản pháp luật mới ban hành, quy định, điều luật, chỉ thị, điều ước quốc tế, hiến pháp, nghị định, Luật và các văn bản hướng dẫn.

Luật tiếp cận thông tin 2016

Luật tiếp cận thông tin 2016 số 104/2016/QH13 quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm,...

Quyết định 42/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao...

Quyết định 42/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập...

Các bộ luật và luật hiện hành ở Việt Nam

Danh sách các bộ luật và luật hiện hành ở Việt Nam *có 8 bộ luật và 124 luật* CÁC BỘ LUẬT 1. Bộ Luật dân sự 2. Bộ luật Tố tụng dân sự 3. Bộ luật Hình sự 4. Bộ luật Tố tụng Hình...

Nghị quyết số 49 NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược...

Nghị quyết số 49 NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo...

Áp dụng pháp luật và sử dụng pháp luật là gì?

Áp dụng pháp luật và sử dụng pháp luật là gì? Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. I. Áp dụng pháp luật là...

Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định về học phí

Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ...

Quy định 37-QĐ/TW 2021 những điều đảng viên không được làm

Quy định 37-QĐ/TW 2021 những điều đảng viên không được làm BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG* ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM--------------- Số: 37-QĐ/TW Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021 QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM - Căn cứ...

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2006.  MỤC LỤC ĐIỀU LỆ ĐẢNG ĐẢNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG...

Nghị định 26/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Nghị định 26/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước về xác định bí mật nhà nước...

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018. Luật này quy định về bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên...

Một số quy định sẽ phát sinh hiệu lực vào tháng 4/2015

Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và Nghị định quy định...

Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017 quy định chi tiết Luật Thi...

Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017 quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng. BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 12/2019/TT-BNV Hà...

Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng

Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, bao gồm: Nội dung thi đua, tổ chức phong...

Văn bản hợp nhất Luật thi đua, khen thưởng năm 2013

Văn bản hợp nhất Luật thi đua, khen thưởng năm 2013. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật thi đua, khen thưởng do Văn phòng Quốc hội ban hành. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CỘNG...

Bài viết mới