Ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền bán đất không?

Ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền bán đất không? Trên địa bàn xã có phần đất dôi dư, trong khu dân cư. UBND xã em có ý định bán cho người sử dụng hợp thức hóa sang đất ở. Luật sư cho em hỏi nếu mua như vậy có được không? và UBND xã bán như vậy có đúng thẩm quyền cho phép theo luật đất đai năm 2013 không? 

Ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền bán đất không? 

Căn cứ Điều 59 Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội:

“Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

c) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;

d) Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này;

đ) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được ủy quyền.” 

Như vậy, UBND cấp xã chỉ có thẩm quyền cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng mục đích công ích xã, phường thị trấn, chứ không có thẩm quyền giao đất

Ủy ban nhân dân xã có quyền xác nhận giao dịch mua bán đất không?

Tại điểm a khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 có quy định về hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực.

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này; 

Bởi vậy, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được chứng thực tại Ủy bạn nhân dân xã, phường là hoàn toàn đúng pháp luật. 

» Quyền lợi của người được giao rừng

» Mức xử phạt xây nhà trên đất 50 năm như thế nào?