Tư vấn về điều khoản tiền lương hợp đồng lao động

Doanh nghiệp chúng tôi có ký một HĐLĐ với người lao động, lương trên HĐ là lương sản xuất kinh doanh, không phải lương cơ bản.

Vậy doanh nghiệp của chúng tôi phải làm HĐLĐ như thế nào để khi người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc là Lương cơ bản ? Sẽ làm phụ lục hợp đồng hay đưa thẳng thông tin thẳng vào HĐLĐ là hợp lý?

Trả lời: Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 23 Bộ luật lao động thì Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác là nội dung phải có trong Hợp đồng lao động.

Mặt khác theo quy định tại khoản 2 Điều 94 Luật Bảo hiểm xã hội có quy định: “Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động”.

Như vậy Trong hợp đồng lao động, doanh nghiệp nên đưa thỏa thuận lương vào thành điều khoản của Hợp đồng.

» Chấm dứt hợp đồng lao động khi điều trị bệnh

» Tư vấn pháp luật lao động