Quy định điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Ngày 23/01/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động đang tham gia BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH, có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà nhân thân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 và lao động tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015.

Theo đó, năm 2015, tăng tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH cho người lao động từ năm 2008 đến 2013; với hệ số điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập lần lượt là 1,68; 1,57; 1,44; 1,21; 1,11; 1,04, tăng từ 0,04 – 0,07 so với quy định hiện hành; riêng đối với năm 2014, 2015, tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH không thay đổi, vẫn bằng tổng tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định hoặc bằng tổng thu nhập tháng đã đóng BHXH của từng năm.

» Tư vấn pháp luật lao động

» Quy định về đóng bảo hiểm xã hội