Tư vấn tham gia đàm phán hợp đồng đại lý thương mại

Tư vấn về việc tham gia đàm phán, rà soát và dịch thuật hợp đồng đại lý thương mại

Chúng tôi cần đàm phán và ký hơp đồng đại lý thương mại với một đối tác nước ngoài, cần luật sư giỏi tiếng Anh có thể dịch và đàm phán với đối tác cùng chúng tôi, công ty luật có thể cung cấp dịch vụ này?

Luật sư trả lời: Khách hàng hiện đang có nhu cầu tư vấn pháp luật về việc (i) tham gia đàm phán hợp đồng với đối tác nước ngoài, (ii) rà soát hợp đồng đại lý thương mại, và (iii) dịch thuật hợp đồng đại lý thương mại từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

SBLaw là một công ty luật được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam hoạt động tư vấn pháp luật chuyên nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư, bất động sản, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp. SBLaw có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ Khách hàng thực hiện yêu cầu trên đây.

 1. Phạm vi dịch vụ và Thời hạn thực hiện

1.1. Tham gia đàm phán hợp đồng với đối tác nước ngoài:

 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Tham gia trực tiếp vào cuộc họp đàm phán hợp đồng giữa khách hàng và đối tác nước ngoài, với tư cách luật sư đại diện theo ủy quyền của khách hàng;
 • Cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý cho khách hàng trực tiếp trong buổi đàm phán nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các bên tham gia cuộc họp nhằm điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp với quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong hợp đồng;
 • Hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản hồi của các bên tham gia cuộc họp và ý kiến tư vấn pháp lý của luật sư;

1.2. Rà soát hợp đồng đại lý thương mại:

 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Tiến hành rà soát hợp đồng do khách hàng cung cấp;
 • Tiếp thu ý kiến phản hồi của khách hàng trên các bản rà soát và điều chỉnh cho phù hợp;
 • Hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản hồi của khách hàng.

1.3. Dịch thuật hợp đồng đại lý thương mại từ tiếng Anh sang tiếng Việt:

 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Tiến hành dịch thuật hợp đồng đại lý thương mại do khách hàng cung cấp từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
 • Bàn giao kết quả cho khách hàng.

2. Thời hạn thực hiện:

Đối với phạm vi dịch vụ quy định tại 1.1.

–           Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định của Hợp đồng này, S&B Law sẽ cung cấp ý kiến/tài liệu cần thiết cho buổi họp đàm phán hợp đồng;

–           Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc buổi họp đàm phán hợp đồng, SBLaw sẽ hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản hồi của các bên tham gia cuộc họp, ý kiến tư vấn pháp lý của luật sư và chuyển giao kết quả cho khách hàng.

Đối với phạm vi dịch vụ quy định tại Điều 1.2

–           Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định của Hợp đồng này, S&B Law sẽ cung cấp bản rà soát đầu tiên đối với hợp đồng đại lý thương mại do khách hàng cung cấp;

–           Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi của khách hàng đối với từng bản rà soát của S&B Law, S&B Law sẽ cung cấp bản hiệu chỉnh đối với từng bản rà soát đó (gọi là “bản hiệu chỉnh rà soát”);

–           Trong vòng tối đa 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi khách hàng nhận được từng bản rà soát hợp đồng và/hoặc bản hiệu chỉnh rà soát do S&B Law cung cấp, khách hàng phải có ý kiến phản hồi đối với từng bản rà soát hợp đồng và/hoặc bản hiệu chỉnh rà soát đó. Quá thời hạn này mà S&B Law không nhận được ý kiến phản hồi của khách hàng, khách hàng mặc nhiên được xem là chấp nhận từng bản rà soát hợp đồng và/hoặc bản hiệu chỉnh rà soát đó. Mặc dù có quy định này, S&B Law và khách hàng có thể thỏa thuận về một khoảng thời gian khác so với khoảng thời gian quy định tại đoạn này.

–           SB Law chỉ hiệu chỉnh tối đa 02 (hai) lần đối với từng bản rà soát trên cơ sở phản hồi của khách hàng, bao gồm cả phản hồi từ nội bộ của khách hàng và phản hồi của khách hàng sau khi đàm phán với bên đối tác, tính từ bản rà soát đầu tiên nêu tại đoạn đầu của Mục này.

Đối với phạm vi dịch vụ quy định tại Điều 1.3:

–           Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định của Hợp đồng này, S&B Law sẽ bàn giao cho khách hàng bản dịch tiếng Việt của hợp đồng đại lý thương mại do khách hàng cung cấp;

>> Soạn thảo hợp đồng môi giới mua bán hàng hóa