Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp,  tư vấn pháp lý định kỳ bao gồm nội dung tư vấn theo mức dộ dịch vụ cung cấp:

1. Nội dung tư vấn luật thường xuyên:

Tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức nội bộ doanh nghiệp của khách hàng.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng, và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tác.

Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do khách hàng soạn thảo hoặc trước và trong quá trình ký kết hợp đồng (Hoặc chấm dứt hợp đồng) với đối tác. Trực tiếp hoặc hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng và các tài liệu giao dịch liên quan.

Tư vấn pháp luật lao động, pháp luật thuế, kế toán trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Đại diện khách hàng tiến hành làm việc với cơ quan nhà nước về các dịch vụ thủ tục trong quá trình hoạt động.

Tham gia với tư cách là nhà tư vấn của khách hàng trong các cuộc thương lượng, đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng với đối tác khách hàng.

Tư vấn về các đường lối, chính sách, thủ tục giải quyết liên quan đến các vụ khiếu nại, khiếu kiên, tranh chấp từ hợp đồng giữa khách hàng và đối tác.

Cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến nội dung hoạt động của khách hàng.

Cung cấp các mẫu hợp đồng, các biểu mẫu để làm việc với cơ quan nhà nước.

2. Ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên:

Tùy khối lượng và nội dung công việc tư vấn sẽ thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên với khách hàng.

Mức phí dịch vụ tư vấn được tính theo gói như sau:

2.1. Gói tư vấn cơ bản:

+ Phí dịch vụ: 4 triệu đồng/tháng/4 giờ.

+ Nội dung:
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp: đăng ký, hoạt động, tái cơ cấu doanh nghiệp.
Tư vấn pháp luật thuế – pháp luật về kế toán cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

+ Hình thức tư vấn:
Tư vấn trực tiếp tại Văn phòng

+ Nhân sự tư vấn: Luật sư và chuyên viên tư vấn.

2.2. Gói tư vấn nâng cao:

+ Phí dịch vụ: 8 triệu đồng/ tháng/ 8 giờ.

+ Nội dung:
Luật sư chịu trách nhiệm tư vấn pháp luật các lĩnh vực hoạt động mà khách hàng đã thỏa thuận.
Tư vấn và trực tiếp soạn thảo văn bản – tài liệu để khách hàng gửi ra bên ngoài.

+ Thời gian tư vấn trực tiếp

2.3. Gói tư vấn chuyên sâu:

+ Phí dịch vụ: 16 triệu đồng/tháng/16 giờ.

+ Nội dung công việc:
Với gói dịch vụ chuyên sâu này, khách hàng không phải băn khoăn gì về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. sẽ có vai trò như một phòng/ban pháp chế của doanh nghiệp. Trực tiếp làm việc về các văn bản, giấy tờ, các hợp đồng giao dịch cho khách hàng.

+ Thời gian tư vấn trực tiếp

» Luật sư riêng cho doanh nghiệp

» Dịch vụ luật sư nội bộ cho doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp: