Luật sư tranh tụng các vụ án cho doanh nghiệp

Luật sư tranh tụng các vụ án cho doanh nghiệp. Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, các giao dịch dân sự trong nền kinh tế thị trường, các mối quan hệ dân sự – kinh tế – thương mại – doanh nghiệp ngày càng đa dạng. Do vậy, các loại tranh chấp ngày càng phức tạp về tính chất, việc tham gia của luật sư trong giải quyết tranh chấp càng cần thiết.

Luật sư tư vấn và tham gia giải quyết các vụ việc, vụ án cho doanh nghiệp:

1. Các tranh chấp về kinh doanh – thương mại:
Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận, như:
+ Các tranh chấp về Thuê, cho thuê, thuê mua;
+ Các tranh chấp về Xây dựng; Tư vấn, kỹ thuật;
+ Các tranh chấp về Mua bán hàng hoá;
+ Các tranh chấp về Cung ứng dịch vụ;
+ Các tranh chấp về Phân phối và hoạt động phân phối;
+ Các tranh chấp về Đại diện, đại lý; ký gửi hàng hóa…;
+ Các tranh chấp về Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa; Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường hàng không, đường biển;
+ Các tranh chấp về Mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác;
+ Các vấn đề liên quan đến Đầu tư, tài chính, ngân hàng; Bảo hiểm;
+ Các tranh chấp liên quan đến Thăm dò, khai thác.
+ Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;
+ Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty;
+ Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định.
+ Các tranh chấp thu hồi công nợ phát sinh trong kinh doanh, thương mại của doanh nghiệp.

2. Các yêu cầu trong hoạt động Kinh doanh – Thương mại:
+ Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết các vụ tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại;
+ Yêu cầu công nhận hoặc không công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Toà án nước ngoài;
+ Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài; Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định.

3. Quy trình thực hiện:
Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án kinh doanh thương mại được tiến hành theo các bước như sau:

Tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc (trình báo vi phạm, tài liệu, giấy tờ liên quan…) của nguyên đơn, bị đơn hoặc đại diện hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn.

Thu thập chứng cứ, tài liệu và các điều kiện chứng minh khác theo quy định pháp luật nhằm hướng dẫn nguyên đơn, bị đơn trong giai đoạn chuẩn bị khởi kiện và phục vụ công tác tham gia tố tụng của luật sư tại cơ quan tiến hành tố tụng, trọng tài thương mại…

Xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian thực hiện và phân công luật sư tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp.

Hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng gửi các cơ quan tiến hành tố tụng và triển khai nghiên cứu hồ sơ vụ án.

Luật sư tham gia tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng.

» Luật sư tư vấn pháp luật hàng tháng

» Dịch vụ luật sư nội bộ cho doanh nghiệp

Luật sư tranh tụng các vụ án cho doanh nghiệp: