Tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội

Tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội, Tư vấn giải đáp vướng mắc pháp luật liên quan đến chế độ Bảo hiểm xã hội bao gồm Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, các chế độ bảo hiểm y tế, chế độ thai sản, hưu trí, tử tuấn, pháp luật về lao động, tiền lương, trợ cấp… và hướng dẫn các thủ tục hành chính về bảo hiểm, quý khách hàng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn BHXH trong vụ án, khởi kiện vụ án.

–  Luật sư tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội sẽ hỗ trợ, giải đáp pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc:
+  Tư vấn quy định pháp luật về Bảo hiểm xã hội, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm xã hội …
+  Tư vấn chế độ bảo hiểm xã hộ một lần, mức hưởng BHXH một lần, trợ cấp BHXH 1 lần, …
+  Tư vấn thắc mắc về chế độ, mức hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp, trợ cấp thất nghiệp;
+  Tư vấn Chế độ bảo hiểm Y tế;
+  Tư vấn về Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
+  Tư vấn Chế độ thai sản;
+  Tư vấn Chế độ ốm đau;
+  Tư vấn về Chế độ hưu trí;
+  Tư vấn về Chế độ tử tuất.

– Luật sư tư vấn, giải đáp pháp luật về chế độ bảo hiểm Bảo hiểm xã hội tự nguyện
+  Tư vấn chế độ hưu trí;
+  Tư vấn giải đáp chế độ tử tuất.
+  Tư vấn hỗ trợ về bảo hiểm hưu trí bổ sung do Chính phủ quy định. 

– Luật sư tư vấn luật bảo hiểm xã hội, giải đáp pháp luật chi tiết về các chế độ bảo hiểm xã hội như: Trợ cấp thất nghiệp; Hỗ trợ học nghề; Hỗ trợ tìm việc làm; chế độ bảo hiểm xã hội ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất…

» Tư vấn luật Lao động

» Phân biệt Bảo hiểm xã hội bắt buộc và BHXH tự nguyện

– Tư vấn luật bảo hiểm xã hội: