Mức hưởng Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mức hưởng Bảo hiểm xã hội tự nguyện mới nhất hiện nay từ năm 2018

Mức hưởng BHXH tự nguyện:

1 – Chế độ hưu trí:

Năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH.

Trong đó, nếu lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm và từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ mỗi năm thì được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

2 – Chế độ tử tuất

Trợ cấp mai táng:

Người lao động đóng BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên; người đang hưởng lương hưu thì khi từ trần, người thân được trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở*.

Trợ cấp tuất:

Người lao động đóng BHXH tự nguyện, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người đang hưởng lương hưu thì khi từ trần, người thân được hưởng trợ cấp tuất một lần. Mức trợ cấp tính theo số năm đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

» Tư vấn luật Lao động

» Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện mới nhất