Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện mới nhất

Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện mới nhất. Theo Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành , người từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc thì được tham gia BHXH tự nguyện.

Mức đóng BHXH tự nguyện

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định BHXH tự nguyện có các chế độ hưu trí và tử tuất, không có chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như BHXH bắt buộc. Mức đóng BHXH tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.

Tại Điều 87, mức đóng BHXH tự nguyện của người lao động hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn. Trong đó, mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức cơ sở*.

Người lao động được chọn một trong những phương thức đóng: Đóng hàng tháng; 03 tháng một lần; 06 tháng một lần; 12 tháng một lần; 01 lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hàng tháng hoặc 01 lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hàng tháng.

» Tư vấn luật Lao động

» Mức lương cơ sở mới nhất hiện nay