Tư vấn luật về thừa kế di sản

Tư vấn pháp luật về thừa kế di sản. Thừa kế là việc một người mong muốn để lại tài sản của mình cho người khác thông qua hình thức di chúc của người để lại di sản thừa kế.

Luật pháp luôn dựa vào sự công bằng, công chính nhằm bảo vệ quyền lợi cho mọi người, những tranh chấp về quyền lợi như thừa kế tài sản đất đai nhà cửa, những tài sản có giá trị khác.

Tư vấn pháp luật về thừa kế di sản
Điện thoại trực tuyến: 0768236248 Chat Zalo

  1. Tư vấn pháp luật về thừa kế di sản:

– Giải thích tư vấn về quy định chung của luật thừa kế, quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế pháp luật cá nhân
– Những tài sản thuộc quyền thừa kế cá nhân
– Những quy định về thời điểm và địa điểm mở thừa kế
– Cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại
– Tư vấn xác định người thừa kế di sản theo quy định của pháp luật
– Tư vấn những vấn đề liên quan đến việc từ chối nhận di sản thừa kế
– Cách quản lý di sản sau khi thừa kế, quyền lợi và trách nhiệm của người thừa kế
– Tư vấn xác định đối tượng không được quyền hưởng di sản thừa kế khi không có di chúc theo luật định
– Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản từ nhiều người như từ cha mẹ nuôi, cha mẹ ruột, ông bà…
– Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế, thời điểm có thể nhận quyền thừa kế, không thể nhận thừa kế.
– Tư vấn các vấn đề thừa kế theo di chúc: hình thức và cách thức lập di chúc nhằm đảm bảo pháp luật một cách tốt nhất.
– Nội dung di chúc, những đối tượng liên quan trong di chúc có quyền hưởng thừa kế, mức độ thừa kế tài sản của mỗi người
– Tư vấn và giải thích cho người lập di chúc các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc của mình như: cách chỉ định người hưởng thừa kế, truất quyền hưởng di sản với đối tượng đã lập thừa kế trước đó, phân định tài sản cho từng người thừa kế, cách chia tài sản để thờ cúng, từ thiện, cho tặng, nghĩa vụ với di sản của người có quyền thừa kế
– Quyền được thay đổi, sửa đổi hay hủy bỏ di chúc của người lập di chúc cũng sẽ được luật sư tư vấn pháp luật tư vấn tận tình.
– Tư vấn chỉ định người giữ di chúc và có quyền phân chia di sản khi đến thời điểm và điều kiện di chúc có hiệu lực.
– Thủ tục để công bố di chúc, nguyên tắc giải thích và thực hiện nội dung di chúc.

» Luật sư tư vấn thừa kế

» Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế

Tư vấn pháp luật về thừa kế di sản: