Tội mua bán ma túy có tình tiết giảm nhẹ thì phạt bao nhiêu năm tù?

Tội mua bán ma túy có tình tiết giảm nhẹ thì phạt bao nhiêu năm tù? Xin Hỏi luật sư, tôi có người em bị bắt về tội mua bán ma tuý, lúc bị bắt trên người có 2 tép ma tuý trọng lượng dưới 4 gam. Theo tìm hiểu thì em tôi thuộc diện khung 2-7 năm.

Tôi xin luật sư tư vấn giúp xem với các tình tiết giảm nhẹ: như lần đầu phạm tội; thành khẩn, trung thực trong lời khai thì cụ thể em tôi sẽ phải chịu bao nhiêu năm tù?

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, chúng tôi giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:
Bộ luật hình sự năm 2015 (Luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017)

2. Nội dung tư vấn:
Căn cứ theo Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) tội buôn bán trái phép chất ma túy có quy định như sau:

Điều 251. Tội mua bán trái phép chất ma túy

1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;
c) Mua bán với 02 người trở lên;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
e) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi;
g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;
h) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;
i) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;
k) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;
l) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
m) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;
n) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;
o) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm n khoản này;
p) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:
a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;
b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;
c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;
d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;
đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;
e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;
g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;
h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;
b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 gam trở lên;
c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 75 kilôgam trở lên;
d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;
đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;
e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;
g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;
h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Như vậy, theo như quy định trên, sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Vì khối lượng ma túy dưới 5 gam nên em bạn sẽ bị truy tố theo khoản 1 Điều này với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm.

– Về các tình tiết giảm nhẹ:

Theo như thông tin bạn cung cấp, em bạn có các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, thành khẩn và trung thực trong khi khai báo nên em bạn sẽ được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trong khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) cụ thể tại điểm i và s cụ thể:
“i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;
s) Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;”

Theo đó, Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có quy định như sau:

1. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này.

2. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật đối với người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể.

3. Trong trường hợp có đủ các điều kiện tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này nhưng điều luật chỉ có một khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất, thì Tòa án có thể quyết định chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án.

Do đó, Tòa án có thể quyết định hình phạt đối với em bạn dưới 2 năm tù nhưng không được thấp hơn 3 tháng tù là mức tối thiểu của hình phat tù có thời hạn hoặc Tòa án có thể chuyển sang áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ trong thời gian từ 6 tháng đến 3 năm.

» luật sư tư vấn tội ma túy

» Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Tư vấn tội mua bán trái phép chất ma túy về tình tiết giảm nhẹ hoặc tìm ra các bằng chứng minh oan cho bị cáo: