Bộ luật Hình sự 2015

Bộ luật Hình sự 2015. Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
Bộ luật hình sự 2015 để tiện cho việc tra cứu có 2 phần Mục lục và Nội dung Bộ luật hình sự, bạn chỉ cần xem mục lục và Click vào tra cứu và ấn Top trở lại mục lục:

Đã có: Văn bản hợp nhất Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017

PHẦN THỨ NHẤT. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG I. ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

CHƯƠNG II. HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

CHƯƠNG III. TỘI PHẠM

CHƯƠNG IV. NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

CHƯƠNG V. THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

CHƯƠNG VI. HÌNH PHẠT

CHƯƠNG VII. CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP

CHƯƠNG VIII. QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

MỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

MỤC 2. QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ

CHƯƠNG IX. THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT, GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT

CHƯƠNG X. XÓA ÁN TÍCH

CHƯƠNG XI. NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI

CHƯƠNG XII. NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI

MỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI

MỤC 2. CÁC BIỆN PHÁP GIÁM SÁT, GIÁO DỤC ÁP DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

MỤC 3. BIỆN PHÁP TƯ PHÁP GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

MỤC 4. HÌNH PHẠT

MỤC 5. QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT, TỔNG HỢP HÌNH PHẠT, MIỄN GIẢM HÌNH PHẠT, XÓA ÁN TÍCH

PHẦN THỨ HAI. CÁC TỘI PHẠM

CHƯƠNG XIII. CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA

CHƯƠNG XIV. CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI

CHƯƠNG XV. CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO CỦA CON NGƯỜI, QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN

CHƯƠNG XVI. CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU

CHƯƠNG XVII. CÁC TỘI XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

CHƯƠNG XVIII. CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ

MỤC 1. CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

MỤC 2. CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC THUẾ, TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, CHỨNG KHOÁN, BẢO HIỂM

MỤC 3. CÁC TỘI PHẠM KHÁC XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ

CHƯƠNG XIX. CÁC TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG XX. CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY

CHƯƠNG XXI. CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

MỤC 1. CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN GIAO THÔNG

MỤC 2. TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, MẠNG VIỄN THÔNG

MỤC 3. CÁC TỘI PHẠM KHÁC XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG

MỤC 4. CÁC TỘI PHẠM KHÁC XÂM PHẠM TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

CHƯƠNG XXII. CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

CHƯƠNG XXIII. CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ

MỤC 1. CÁC TỘI PHẠM THAM NHŨNG

MỤC 2. CÁC TỘI PHẠM KHÁC VỀ CHỨC VỤ

CHƯƠNG XXIV. CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

CHƯƠNG XXV. CÁC TỘI XÂM PHẠM NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI PHỐI THUỘC VỚI QUÂN ĐỘI TRONG CHIẾN ĐẤU, PHỤC VỤ CHIẾN ĐẤU

CHƯƠNG XXVI. CÁC TỘI PHÁ HOẠI HÒA BÌNH, CHỐNG LOÀI NGƯỜI VÀ TỘI PHẠM CHIẾN TRANH

PHẦN THỨ BA. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

» Luật sư tư vấn luật hình sự