Thủ tục xác nhận thương binh với người tham gia thanh niên xung phong

Thủ tục xác nhận thương binh với người tham gia thanh niên xung phong (TNXP). Tôi tham gia thanh niên xung phong từ tháng 7/1965 đến tháng 11/1969 sau đó về làm việc tại Hà Nội, nghỉ chế độ hưu năm 1990 về cư trú tại Hà Nội. Hiện các giấy tờ về thời gian tham gia thanh niên xung phong của tôi đã bị thất lạc. Tôi xin hỏi, để được giải quyết chế độ thương binh, tôi cần thực hiện những thủ tục gì? Hiện tôi vẫn còn giữ Giấy Chứng nhận Huân chương kháng chiến hạng Ba, vậy tôi cần làm thủ tục gì, gửi đến cơ quan nào để được cấp lại Huân chương?

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 22/10/2013, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ. Tại Điều 11 của Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP quy định thủ tục xác nhận đối với người bị thương không thuộc lực lượng quân đội, công an như sau:

“1. Người bị thương lập bản khai cá nhân (Mẫu TB) kèm theo giấy tờ chứng minh tham gia cách mạng quy định tại Khoản 1 Điều 6 gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú trước khi tham gia cách mạng và tùy từng trường hợp kèm theo một trong các giấy tờ sau:

a) Trường hợp quy định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này kèm theo giấy tờ, tài liệu chứng minh bị thương;

b) Trường hợp có dị vật kim khí trong cơ thể quy định tại Điểm d, đ Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này phải có kết quả chiếu, chụp và kết luận của bệnh viện cấp huyện trở lên hoặc bệnh viện quân đội, công an.

 2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

 a) Đề nghị Hội Cựu chiến binh và Hội Người cao tuổi cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về việc xác nhận người hưởng chính sách như thương binh; Trường hợp người bị thương là thanh niên xung phong đề nghị có thêm ý kiến bằng văn bản của Hội Cựu thanh niên xung phong hoặc Ban Liên lạc thanh niên xung phong cùng cấp.

b) Niêm yết công khai danh sách tại cấp thôn, xóm và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị thương trước khi tham gia cách mạng; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để lấy ý kiến của nhân dân trong thời hạn tối thiểu 15 ngày. Lập Biên bản kết quả niêm yết công khai;

c) Căn cứ Biên bản kết quả niêm yết công khai và văn bản tham gia ý kiến của các Hội tại Điểm a Khoản này, tổ chức họp Hội đồng xác nhận người có công cấp xã để xét duyệt, lập biên bản họp Hội đồng đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh (Mẫu BB-TB) đối với những trường hợp được nhân dân đồng thuận, không có khiếu nại, tố cáo;

d) Gửi biên bản họp Hội đồng đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh, biên bản niêm yết công khai, văn bản tham gia ý kiến của các Hội tại Điểm a Khoản này, kèm theo giấy tờ, hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều này đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

a) Kiểm tra hồ sơ, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Ban Chỉ đạo xác nhận người có công để xét duyệt từng hồ sơ; lập biên bản xét duyệt; Trường hợp quy định tại Điểm b, d, đ Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo cơ quan y tế cấp huyện kiểm tra vết thương thực thể và lập biên bản kiểm tra (Mẫu XN).

b) Căn cứ biên bản xét duyệt của Ban Chỉ đạo, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy chứng nhận bị thương đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền;

c) Trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điểm c, d Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP;

Người bị thương là Thanh niên xung phong nếu thuộc Bộ Giao thông vận tải quản lý thì chuyển hồ sơ đến Bộ Giao thông vận tải để cấp giấy chứng nhận bị thương. Người bị thương là Thanh niên xung phong nếu thuộc các cơ quan, đơn vị khác quản lý thì chuyển đến Sở Nội vụ để xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận bị thương;

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, cấp giấy chứng nhận bị thương và chuyển toàn bộ hồ sơ về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để giới thiệu người bị thương đến Hội đồng giám định y khoa để giám định thương tật”.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 của Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP nêu trên, đề nghị bà liên hệ với UBND xã nơi cư trú để được hướng dẫn xác lập hồ sơ và giải quyết theo trình tự quy định.

Về đề nghị cấp lại Huân chương: Đề nghị bà Miện liên hệ với Phòng Nội vụ huyện hoặc Ban Thi đua – Khen thưởng thuộc sở Nội vụ Thành phố Hà Nội để được xem xét, hướng dẫn và trả lời theo thẩm quyền.

theo molisa.gov.vn

» Luật sư bào chữa vụ án hình sự

» Tư vấn pháp luật hành chính