Thẩm định giá để bồi thường khi giải phóng mặt bằng?

Trường hợp nào nên thẩm định giá để bồi thường khi giải phóng mặt bằng? Giá bồi thường đất dựa trên khung giá do UBND tỉnh thành phố ban hành hàng năm, khung giá đất này thường thấp hơn giá trị mua bán chuyển nhượng trên thị trường điều đó dẫn đến việc dễ phát sinh tranh chấp trong quá trình giải phóng mặt bằng, Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Tại khoản 1 Điều 74 Luật đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất:

“…Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất…”

Khoản 3 Điều 34 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định:

“Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt.”

Như vậy, việc xác định giá đất cụ thể để bồi thường khi thu hồi đất phụ thuộc vào thời điểm có quyết định thu hồi đất.

Nếu quyết định thu hồi đất, thẩm định giá đất và phương án bồi thường đã được phê duyệt từ năm 2011 thì đến bây giờ sẽ vẫn áp dụng giá đất cụ thể được xác định từ khi có quyết định thu hồi đất đó để tính giá bồi thường cho người bị thu hồi đất.

Nếu đến thời điểm này mới có quyết định thu hồi đất thì đất này phải được định giá đất lại để tính tiền bồi thường khi thu hồi.

» Tư vấn khiếu nại đền bù đất giải phóng mặt bằng không thỏa đáng?