Thủ tục đăng ký hoạt động đấu giá tài sản tại Hà Nội

Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 12 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản tại Hà Nội, bao gồm:

1. Cấp Thẻ đấu giá viên;

2. Thu hồi Thẻ đấu giá viên;

3. Cấp lại Thẻ đấu giá viên;

4. Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản;

5. Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản;

6. Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá có hiệu lực;

7. Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá có hiệu lực và có kinh doanh các ngành nghề khác;

8. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản;

9. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản;

10. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản;

11. Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến;

12. Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

» Dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp

» Thông tư 26/ 2015/ TT-NHNN thế chấp giải chấp tài sản dự án đầu tư nhà ở