Nội dung Điều lệ hoạt động công ty

Nay quyết định thành lập CÔNG TY …VIỆT NAM (dưới đây gọi tắt là Công ty) hoạt động tuân theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI ban hành ngày 29/11/2005 và các điều khoản sau đây của Bản điều lệ này.

CHƯƠNG I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG .. 4

Điều 1.             Địa vị pháp lý . 4

Điều 2.             Chủ sở hữu Công ty . 4

Điều 3.             Phạm vi trách nhiệm .. 4

Điều 4.             Tên Công ty . 4

Điều 5.             Trụ sở   4

Điều 6.             Ngành, nghề kinh doanh . 5

Điều 7.             Thời hạn hoạt động . 5

Điều 8.             Người đại diện theo pháp luật 5

Điều 9.             Quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu Công ty . 5

Điều 10.           Quyền và nghĩa vụ của Công ty . 7

CHƯƠNG II. VỐN ĐIỀU LỆ VÀ TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ .. 8

Điều 11            Vốn điều lệ . 8

Điều 12            Tăng, giảm vốn điều lệ . 8

CHƯƠNG III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG .. 9

Điều 13.           Cơ cấu tổ chức và quản lý . 9

Điều 14.           Chủ tịch Công ty . 9

Điều 15.           Giám đốc Công ty . 9

Điều 16.           Kiểm soát viên . 10

Điều 17.           Nghĩa vụ của Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên . 11

Điều 18.           Bộ máy giúp việc   . 12

Điều 19.           Hợp đồng, giao dịch trong hoạt động của Công ty . 12

Điều 20.           Quản lý lao động . 13

CHƯƠNG IV. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN .. 13

Điều 21.           Năm tài chính . 13

Điều 22.           Sổ sách kế toán – Báo cáo tài chính . 13

Điều 23.           Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Người quản lý Công ty và  Kiểm soát .viên  13

Điều 24.           Phân phối lợi nhuận của Công ty. 14

CHƯƠNG V. THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, THANH LÝ, PHÁ SẢN.. 14

Điều 25.           Thành lập Công ty . 14

Điều 26.           Tổ chức lại Công ty . 14

Điều 27.           Giải thể và thanh lý tài sản của công ty . 14

Điều 28.           Phá sản . 15

CHƯƠNG VI.TỔ CHỨC THỰC HIỆN .. 15

Điều 29.           Hiệu lực của Điều lệ . 15

Điều 30.           Thể thức sửa đổi bổ sung các điều khoản của Điều lệ . 15

Điều 31.           Điều khoản cuối cùng . 15

>> Tư vấn tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần