Tư vấn hoạt động trung gian thương mại

Luật sư bảo hộ tư vấn hoạt động trung gian thương mại, cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động trung gian thương mại, dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi bao gồm:

Tư vấn hoạt động đại diện thương nhân

Tư vấn phạm vi, thời hạn đại diện theo luật thương mại
Xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ đại diện thương nhân
Soạn thảo hợp đồng đại diện thương nhân
Tư vấn trách nhiệm khi vượt quá phạm vi đại diện
Tư vấn về thù lao khi một bên chấm dứt hợp đồng đại diện

Tư vấn hoạt động Môi giới thương mại

Tư vấn quyền và nghĩa vụ các bên liên quan đến môi giới thương mại
Hướng dẫn xác định chi phí, thù lao môi giới
Soạn thảo hợp đồng môi giới thương mại

Tư vấn hoạt động Uỷ thác mua bán hàng hoá

Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng uỷ thác
Tư vấn về việc uỷ thác lại cho bên thứ ba
Soạn thảo hợp đồng uỷ thác
Tư vấn điều kiện hàng hoá được uỷ thác mua bán

Tư vấn hoạt động Đại lý thương mại

Tư vấn ưu, nhược điểm của các hình thức đại lý thương mại trên thực tế
Tư vấn cách xác định thù lao đại lý
Tư vấn quyền sở hữu đối với hàng hoá trong hoạt động đại lý
Soạn thảo hợp đồng đại lý thương mại, đặc biệt là hợp đồng có yếu tố nước ngoài.

>> Tư vấn hoạt động xúc tiến thương mại