Thứ tự ưu tiên của hiệu lệnh khi tham gia giao thông

Quy chuẩn mới về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 quy định thứ tự ưu tiên của hiệu lệnh giao thông theo Thứ tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu và thứ tự đường ưu tiên. 

Tư vấn thứ tự ưu tiên của hiệu lệnh khi tham gia giao thông

Thứ tự ưu tiên của hiệu lệnh giao thông tại Quy chuẩn 41 năm 2019 được quy định ngay tại Điều 4. Cụ thể như sau:

Điều 4. Thứ tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu

4.1. Khi đồng thời bố trí các hình thức báo hiệu có ý nghĩa khác nhau cùng ở một khu vực, người tham gia giao thông phải chấp hành loại hiệu lệnh theo thứ tự như sau:

4.1.1. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông;

4.1.2. Hiệu lệnh của đèn tín hiệu;

4.1.3. Hiệu lệnh của biển báo hiệu;

4.1.4. Hiệu lệnh của vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường.

4.2. Khi ở một vị trí đã có biển báo hiệu đặt cố định lại có biển báo hiệu khác đặt có tính chất tạm thời mà hai biển có ý nghĩa khác nhau thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu có tính chất tạm thời. Biển có tính chất tạm thời là biển sử dụng mang tính tình huống nhằm tổ chức điều khiển giao thông có tính chất ngắn hạn như trong các sự kiện, sự cố giao thông hay sử dụng trong quá trình thi công hoặc sửa chữa đường.”

Ví dụ: Xe ô tô đi trên đường gặp biển báo chỉ cấm xe đạp. Nhưng đồng thời, cắm biển cấm toàn bộ phương tiện thì ô tô không được đi vào.

Như vậy, hiện nay, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông (cảnh sát giao thông mặc sắc phục theo quy định; người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông) là cao nhất, mọi phương tiện đều phải tuân thủ theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông trên đường.

Quy chuẩn này cũng khẳng định lại một lần tại Điều 8 này như sau:

Điều 8. Hiệu lực của người điều khiển giao thông

“Người tham gia giao thông đều phải chấp hành nghiêm chỉnh hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, kể cả trong trường hợp hiệu lệnh trái với tín hiệu của đèn điều khiển giao thông, biển báo hiệu hoặc vạch kẻ đường.”

» Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam QCVN 41:2019/BGTVT về Báo hiệu đường bộ