Thông báo hoạt động văn phòng đại diện Cty nước ngoài

Mẫu thông báo hoạt động của văn phòng đại diện công ty nước ngoài

TÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIÊN

———————

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

  1. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2015

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Sở Công thương

Văn phòng đại diện của:

Địa chỉ trụ sở chính:

Thông báo chính thức hoạt động kể từ ngày tháng năm 2014 với nội dung như sau:

I. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN:

Tên Văn phòng đại diện:

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:

Tên viết tắt: (nếu có)

Giấy phép thành lập số:

Do Sở Công thương cấp ngày tháng năm 2014.

Thời hạn hoạt động: từ ngày tháng năm đến ngày ngày tháng năm .

Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện:

Điện thoại: …………………………     Fax:………………………………

Email: …… …………………………………………………… (nếu có)

Số tài khoản ngoại tệ tại Việt Nam: … tại Ngân hàng: …

Số tài khoản tiền Việt Nam: … tại Ngân hàng: …

II. NHÂN SỰ CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

  1. Người đứng đầu Văn phòng đại diện:

Họ và tên:                  Giới tính:

Quốc tịch:

Hộ chiếu số cấp ngày tháng năm tại .

Nơi đăng ký lưu trú:

  1. Lao động làm việc tại Văn phòng đại diện:

2.1. Lao động nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện:

a/ Họ và tên:             Giới tính:

Quốc tịch:

Hộ chiếu số cấp ngày tháng năm tại .

Nơi đăng ký lưu trú:

Chức danh: Trưởng Văn phòng đại diện

2.2. Lao động Việt Nam làm việc tại Văn phòng đại diện

a/ Họ và tên:                                                                    Giới tính: …

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số … do Công an … cấp ngày ….

Nơi đăng ký lưu trú: …

Chức danh: …

b/ Họ và tên: …                                                                    Giới tính: …

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số … do Công an … cấp ngày ….

Nơi đăng ký lưu trú: …

Chức danh: …

c/ Họ và tên: …                                                                    Giới tính: …

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số … do Công an … cấp ngày ….

Nơi đăng ký lưu trú: …

Chức danh: …

d/ Họ và tên: …                                                                    Giới tính: …

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số … do Công an … cấp ngày ….

Nơi đăng ký lưu trú: …

Chức danh: …

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN:

– Làm chức năng văn phòng liên lạc, tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trường, các hoạt động xúc tiến và xây dựng các dự án hợp tác đầu tư của công ty tại Việt Nam;

– Thúc đẩy việc thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận về lĩnh vực thương mại phù hợp với Luật pháp Việt Nam đã ký giữa và các đối tác Việt Nam.

– Văn phòng đại diện không được tiến hành các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động trực tiếp sinh lợi khác tại Việt Nam.

* Văn phòng đại diện đã làm thủ tục đăng tin thông báo hoạt động trên Báo Mua và Bán (chuyên đề của Báo Công Thương – Bộ Công Thương) số ra các ngàytháng năm 2015.

                                                                            Người đứng đầu Văn phòng đại diện

                                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)

  ——————————————

Xác nhận của Sở Công thương

 

Số:…………………./SCT-TT.TNNN

Ngày:…….. tháng ……. năm …….

  1. Giám Đốc

Download: Mẫu thông báo hoạt động của văn phòng đại diện công ty nước ngoài

>> Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Hà Nội